Giải đáp thắc mắc về /dev/null trong Linux

1 : Sử dụng Rediection trong Shell Kỹ thuật redirection là kỹ thuật dùng toán tử >. Redirect từ luồng stream này sang luồng stream khác. Thông thường giúp người dùng thêm nội dung vào trong file. Có 2 kiểu redirection. Kiểu truncate > Kiểu này sẽ xóa toàn bộ nội dung cũ của file[…]

Bash shell trong Linux

Bash shell là một phần quan trọng đối với người quản trị hệ thống Linux. Nó giúp tối ưu hóa quá trình cài đặt các ứng dụng, backup… Hôm nay mình chia sẻ một vài bash shell cơ bản. Hello world # vi hello.sh #!/bin/bash echo “Hello World” Lưu lại và cấp quyền thực thi.[…]