Giải đáp thắc mắc về /dev/null trong Linux

1 : Sử dụng Rediection trong Shell

Kỹ thuật redirection là kỹ thuật dùng toán tử >. Redirect từ luồng stream này sang luồng stream khác. Thông thường giúp người dùng thêm nội dung vào trong file. Có 2 kiểu redirection.

  • Kiểu truncate >

Kiểu này sẽ xóa toàn bộ nội dung cũ của file và chèn nội dung được thêm. VD như sau :

Thực hiện 2 câu lệnh chèn nội dung tới file

echo "line first"  > /tmp/lines
echo "line second"  > /tmp/lines

Kiểm tra nội dung file :

cat > /tmp/lines
line second
  • Kiểu Apend >>

Kiểu append sẽ chèn thêm nội dung mới vào file và không tác động gì tới nội dung cũ của file.

echo "line first"  > /tmp/lines
echo "line second"  >> /tmp/lines

Kiểm tra nội dung file :

cat > /tmp/lines
line first
line second

2. STDIN, STDOUT, STDERR và giải thích đoạn mã : /dev/null  2>&1

Các câu lệnh trong Linux đều có một input – SDTIN và hai loại output, standard output – STDOUT và standard error – STDERR, được gọi là các dòng dữ liệu (stream).

STDIN, STDOUT và STDERR được diễn đạt như 1 số nguyên dương như sau :

  • standard input : 0
  • standard ouput : 1
  • standard error : 2
  • STDIN : các dữ liệu nhập vào như khi sử dụng lệnh read để nhập dữ liệu từ người dùng
read -r name
KienLe

 

  • STDOUT : Hiển thị kết quả các câu lệnh lên màn hình. Ví dụ
echo $name
KienLe

Nếu bạn đã từng đọc qua một vài shellscript thì nhất định bạn đã từng gặp một đoạn mã kỳ quặc như dưới đây:

echo hello >/dev/null 2>&1

Trong linux , mọi thứ đều là file, và ngay cả các standard input, output và error đều là file. Mỗi file đều cần phải có định danh gọi là file descriptor. Các file descriptor được diễn đạt như một số nguyên dương như sau :

standard input : 0 
standard ouput : 1 
standard error: 2

/dev/null/ là một file đặc biệt trong linux, thường được dùng để chứa các dữ liệu rác từ các input stream mà chúng ta không muốn xử lý hay muốn hiển thị nó. Nói dễ hiểu thì /dev/null/ giống như một hố đen, chứa tất cả các dữ liệu được redirect tới nó.

Như vậy echo hello >/dev/null 2>&1 có nghĩa là :

  •  >/dev/null  : redirect tất cả các standard output sang /dev/null/ . Tương đương với cách viết 1> /dev/null/
  • 2>&1: redirect tất cả các standard error sang standard output Nhưng thời điểm này standard output đang trỏ sang /dev/null/  nên standard error sẽ redirect sang /dev/null/.

Tóm lại lệnh này ngụ ý sẽ là không in ra màn hình tất cả các outputerror bằng cách đẩy chúng vào hố đen /dev/null/.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *