Bash shell trong Linux

Bash shell là một phần quan trọng đối với người quản trị hệ thống Linux. Nó giúp tối ưu hóa quá trình cài đặt các ứng dụng, backup… Hôm nay mình chia sẻ một vài bash shell cơ bản.

Hello world

# vi hello.sh

#!/bin/bash
echo "Hello World"

Lưu lại và cấp quyền thực thi.

$ chmod a+x hello-world.sh

Chạy thử 2 cách sau:

$ bash hello-world.sh
$ ./hello-world.sh

Xem kết quả.

Sử dụng echo

# vi echo.sh

#!/bin/bash
echo "Printing text"
echo -n "Printing text without newline"
echo -e "\nRemoving \t special \t characters\n"

Lưu lại chạy và xem kết quả.

Dùng Comments

# vi comment.sh

#!/bin/bash
# Thêm giá trị ở đây
((sum=25+35))
#Xuất ra kết quả
echo $sum

Lưu lại chạy và xem kết quả.

Dùng nhiều comments hơn

# vi comment-multi.sh

#!/bin/bash
: 'Tính kết quả bên dưới và xuất ra màn hình.
'
((area=5*5))
echo $area

Lưu lại chạy và xem kết quả.

Sử dùng vòng lặp với while

# vi while.sh

#!/bin/bash
i=0
while [ $i -le 2 ]
do
echo Number: $i
((i++))
done

Xuất ra mình các số nhỏ hơn hoặc bằng 2
Kết quả:

Number: 0
Number: 1
Number: 2

Vòng lặp với for

# vi for.sh

#!/bin/bash
for (( counter=1; counter<=10; counter++ ))
do
echo -n "$counter "
done
printf "\n"

Xuất ra màn hình 0 đến 10
Kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nhập giá trị đầu vào

# vi read.sh

#!/bin/bash
echo -n "Enter Something:"
read something
echo "You Entered: $something"

Bạn nhập bất kì số hoặc chuỗi bất kì sau đó xem kết quả.

Một ví dụ khác

# vi read2.sh

#!/bin/bash

echo -n "Enter a number: "
read num

if [[ $num -gt 10 ]]
then
echo "Number is greater than 10."
fi

Nhập số bất kì biểu thức sẽ kiểm tra số nhập vào.
Bạn thử nhập số bất kì và xem màn hình.

Dùng kiểm tra điều kiện với If hoặc Else

# vi if.sh

#!/bin/bash
read n
if [ $n -lt 10 ];
then
echo "It is a one digit number"
else
echo "It is a two digit number"
fi

Bạn nhập số bất kì xong xem kết quả trên màn hình

Sử dụng thêm điều kiện AND

# vi and.sh

#!/bin/bash

echo -n "Enter Number:"
read num

if [[ ( $num -lt 10 ) && ( $num%2 -eq 0 ) ]]; then
echo "Even Number"
else
echo "Odd Number"
fi

Nhập số bất kì sau đó xem kết quả.

Sử dụng điều kiện Or

# vi or.sh

#!/bin/bash

echo -n "Enter any number:"
read n

if [[ ( $n -eq 15 || $n -eq 45 ) ]]
then
echo "You won"
else
echo "You lost!"
fi

Nhập số bất kì và xem kết quả.

Sử dụng điều kiện EliF

# vi elif.sh

#!/bin/bash

echo -n "Enter a number: "
read num  if [[ $num -gt 10 ]]
then
echo "Number is greater than 10."
elif [[ $num -eq 10 ]]
then
echo "Number is equal to 10."
else
echo "Number is less than 10."
fi

Nhập số bất kì và xem kết quả.

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

https://linuxconfig.org/bash-scripting-tutorial

https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell)

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *