Docker Cheat-Sheet

Nội dung
Nội dung

Docker Cheat-Sheet

Bài viết này mình tóm tắt lại tất tần tật về Docker

Container Management

Container Bulk Management

Parameters

Inspect

Commands

Images

Volumes

Backup a container

docker run --rm --volumes-from CONTAINER -v $(pwd):/backup busybox tar cvfz /backup/backup.tar CONTAINERPATH

Restore container from backup

docker run --rm --volumes-from CONTAINER -v $(pwd):/backup busybox bash -c "cd CONTAINERPATH && tar xvf /backup/backup.tar --strip 1"

Networking

docker run --name netshoot --rm -it nicolaka/netshoot /bin/bash

Bài viết mới nhất