Giải đáp thắc mắc về /dev/null trong Linux

1 : Sử dụng Rediection trong Shell Kỹ thuật redirection là kỹ thuật dùng toán tử >. Redirect từ luồng stream này sang luồng stream khác. Thông thường giúp người dùng thêm nội dung vào trong file. Có 2 kiểu redirection. Kiểu truncate > Kiểu này sẽ xóa toàn bộ nội dung cũ của file[…]