Docker Cheat-Sheet

Docker Cheat-Sheet Bài viết này mình tóm tắt lại tất tần tật về Docker Container Management Container Bulk Management Parameters Inspect Commands Images Volumes Backup a container docker run –rm –volumes-from CONTAINER -v $(pwd):/backup busybox tar cvfz /backup/backup.tar CONTAINERPATH Restore container from backup docker run –rm –volumes-from CONTAINER -v $(pwd):/backup busybox bash -c “cd CONTAINERPATH[…]

Docker Basic Commands

Docker Basic Commands Bài viết này mình chia sẻ các command docker căn bản (Docker Basic commands). 1) docker  Example: docker [option] [command] [arguments] 2) docker version Example: docker version 3) docker info Example docker info 4) docker pull Example: docker pull ubuntu 5) docker build Example: docker build <options> <directory path> OR <URL> docker build .[…]

Hướng dẫn cài đặt Docker (CE) và Docker Compose trên Ubuntu 16.04 – Windows 10 – MacOS

  Docker có 2 phiên bản chính thức là Docker Community Edition (CE) và Docker Enterprise Edition (EE). Docker Community Edition (CE) Đối với phiên bản Docker CE thì được sử dụng phù hợp với đối tượng là Developers, những team nhỏ – vừa bắt đầu tìm hiểu Docker và tất nhiên là miễn phí ? Docker[…]

Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS 7

Docker là một công nghệ container hóa cho phép bạn nhanh chóng xây dựng, kiểm tra và triển khai các ứng dụng dưới dạng các thùng chứa di động, tự cung cấp, có thể chạy hầu như mọi nơi. Docker đã trở thành tiêu chuẩn thực tế cho việc triển khai container và nó là[…]

Sự khác nhau giữa RUN và CMD trong Dockerfile

RUN và CMD là 2 chỉ dẫn lệnh được sử dụng thường xuyên trong Dockerfiles.Cả hai đều có chức năng tạo ra các chỉ dẫn lệnh để hướng dẫn Docker chạy câu lệnh cần thiết khi thực hiện các công việc để build containers. 1.Câu lệnh RUN Trong Dockerfiles, RUN có 2 khuôn mẫu để sử dụng: RUN[…]

TÌM HIỂU VỀ DOCKER-DOCKERFILE(Phần4)

Dockerfile là gì? Dockerfile là một tệp tin gồm tập hợp các chỉ thị, mà khi docker gọi tệp tin đó, nó có thể tự động tạo thành các image. Tham khảo thêm Một số lệnh dùng trong Dockerfile: FROM Là base image để chúng ta tiến hành build một image mới. Chỉ thị này[…]

TÌM HIỂU VỀ DOCKER(Phần 3)

 Docker Swarm Mô hình: manager: 192.168.2.10 worker1: 192.168.2.11 worker2: 192.168.2.12 Cài đặt docker engine trên tất cả các node. # curl -sSL https://get.docker.io | bash Trên node Manager tạo Cluster. docker@manager:~$ sudo docker swarm init –advertise-addr 192.168.2.10 Join worker vào cluster vừa tạo Trên worker1: Tương tự, trên worker2: Kết quả. Kiểm tra các node:[…]

TÌM HIỂU VỀ DOCKER (Phần2)

Tiếp tục phần bài viết tìm hiểu về Docker. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về Dockerfile. Docker có thể tự động build images với các ứng dụng được khai báo trong file Dockerfile. Trong Dockerfile chứa toàn bộ các câu lệnh để cài đặt, copy file, etc trước khi đóng gói thành image. Ví[…]

TÌM HIỂU VỀ DOCKER (Phần1)

TÌM HIỂU VỀ DOCKER Phần 1: Giới thiệu 1. Các thuật ngữ về Container ▪  Docker là một ứng dụng ▪  Docker Machine:tạo ra các Docker engine trên máy chủ. ▪  Docker Compose: chạy ứng dụng bằng cách định nghĩa cấu hình các Docker container thông qua tệp cấu hình. ▪  Docker image: là mẫu[…]

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu 18.04

Trong bài hướng dẫn này, mình hướng dẫn cách install docker Ubuntu với phiên bản 18.04. Docker là một bộ sản phẩm platform-as-a-service (nền tảng phân phối dưới dạng một dịch vụ). Nó ảo hóa cấp Hệ điều hành để đóng gói ứng dụng vào trong một chỗ chứa được gọi là container.  Docker là một nền[…]