[Linux]Tìm kiếm và xoá file

Bạn muốn dọn dẹp những file, log của hệ thống, cơ sở dữ liệu đã hơn 30 ngày mà không có thay đổi gì? Bạn muốn tìm những file mới bị thay đổi trong 10 phút gần nhất để phán đoán một tình huống lỗi khi xử lý sự cố? Đó là các trường hợp[…]