[Linux]Tìm kiếm và xoá file

Bạn muốn dọn dẹp những file, log của hệ thống, cơ sở dữ liệu đã hơn 30 ngày mà không có thay đổi gì?

Bạn muốn tìm những file mới bị thay đổi trong 10 phút gần nhất để phán đoán một tình huống lỗi khi xử lý sự cố?

Đó là các trường hợp bạn có thể gặp trong quá trình vận hành, triển khai hoặc ứng cứu hệ thống.

Kiểm tra sự thay đổi file

Hệ thống bạn đột nhiên gặp vấn đề, ngoài việc kiểm tra hiệu năng và các câu lệnh trên Database, bạn muốn kiểm tra phân vùng /var/log/mysql trên OS xem có file nào mới bị thay đổi trong vòng 10 phút gần nhất không

$ find /var/log/mysql -mmin -10
Nếu bạn muốn tìm các file trong phân vùng /var/log/mysql mà bị thay đổi lớn hơn 10 phút.
$ find /var/log/mysql -mmin +10
Nếu bạn muốn hiển thị thêm thời gian file đã bị thay đổi thể thuận tiện cho việc phán đoán xự cố
$ find /var/log/mysql -mmin -10 -printf "%p %TY-%Tm-%Td %TH:%TM:%TS %Tzn"

Xoá các file đã quá han

Câu lệnh sau đây cho phép bạn xóa những file trace cũ hơn 10 ngày trong thư mục /var/log/mysql
find /var/log/mysql/*.log -type f -mtime +10 -exec rm -f {} ;
Sử dụng câu lệnh sau cũng có thể cho kết quả tương tự : xóa những file trace cũ hơn 10 ngày
find /var/log/mysql/*.log -mtime +10 | xargs rm

Lời kết

Trên đây thủ thuật nhỏ tìm kiếm nhanh để xử lí lỗi trong hệ thống của bạn. Chúc các bạn thành công.!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *