Tạo mysql database và user bằng lệnh commandline

Đăng nhập MySQL # mysql -u root -p12345 Tạo database > create database dbname; Tạo và thiết lập quyền cho user > create user ‘username’@’localhost’ identified by ‘password’; Thay đổi password user >set password for ‘username’@’localhost’ = password(‘password’); Thiết lập tất cả quyền cho user > grant all on dbname.* to username@localhost; Nếu bạn muốn[…]

Backup và Restore MySQL Database bằng commandline

Backup Sử dụng lệnh sau # mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql] Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ: # mysqldump -uroot -p12345 > db_vietcalls.sql Backup database đồng thời nén gzip # mysqldump[…]