Backup và Restore MySQL Database bằng commandline

Backup

Sử dụng lệnh sau

# mysqldump --opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu

[–opt] : Các tùy chọn mysqldump

Ví dụ:

# mysqldump -uroot -p12345 > db_vietcalls.sql

Backup database đồng thời nén gzip

# mysqldump -u [uname] -p [dbname] | gzip -9 > [backupfile.sql.gz]

Restore

Sử dụng lệnh sau

# mysql -u [uname] -p [dbname] < [backupfile.sql]

Trong đó:

[uname] : user của database

[dbname] : Tên của database

[backupfile.sql] : Tên file backup đã lưu (file backup muốn phục hồi)

Ví dụ:

# mysql -u root -p12345 < db_vietcalls.sql

Phục hồi database được nén

gunzip < [backupfile.sql.gz] | mysql -u [uname] -p [dbname]

Nếu bạn muốn phục hồi một database đã tạo ra trước đó bạn sử dụng lệnh mysqlimport. Cấu trúc lệnh như sau:

mysqlimport -u [uname] -p [dbname] [backupfile.sql]

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *