Backup và Restore MySQL Database bằng commandline

Backup Sử dụng lệnh sau # mysqldump –opt -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql] Trong đó: [uname] : user của database [dbname] : Tên của database [backupfile.sql] : Tên file backup muốn lưu [–opt] : Các tùy chọn mysqldump Ví dụ: # mysqldump -uroot -p12345 > db_vietcalls.sql Backup database đồng thời nén gzip # mysqldump[…]