Tạo mysql database và user bằng lệnh commandline

Đăng nhập MySQL

# mysql -u root -p12345

Tạo database

> create database dbname;

Tạo và thiết lập quyền cho user

> create user 'username'@'localhost' identified by 'password';

Thay đổi password user

>set password for 'username'@'localhost' = password('password');

Thiết lập tất cả quyền cho user

> grant all on dbname.* to username@localhost;

Nếu bạn muốn giới hạn quyền cho user thì dùng dòng lệnh sau

> grant SELECT on dbname.* to username@localhost; // SELECT là quyền

Danh sách các quyền bạn có thể thiết lập cho user

ALL

ALTER

CREATE VIEW

CREATE

DELETE

DROP

GRANT OPTION

INDEX

INSERT

SELECT

SHOW VIEW

TRIGGER

UPDATE

Reload all the privileges

FLUSH PRIVILEGES;
Thoát

exit

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *