Hướng dẫn cài đặt MySQL Server 5.6 trên CentOS 7 / RHEL 7

Tải gói cài đặt của Repo MySQL Server 5.6 # yum install wget # wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Cài đặt gói tải về # rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Kiểm tra lại gói vừa cài đầy đủ chưa # ls -1 /etc/yum.repos.d/mysql-community* Cài đặt MySQL Server # yum install mysql-server Khởi động MySQL Server # systemctl start mysqld Dừng MySQL Server # systemctl[…]

Hướng dẫn cài đặt Mysql 5.7 trên CentOS 7

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Tiếp bài hôm trước, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt MySQL phiên bản 5.7 trên CentOS[…]