Hướng dẫn cài đặt MySQL Server 5.6 trên CentOS 7 / RHEL 7

Tải gói cài đặt của Repo MySQL Server 5.6

# yum install wget
# wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

Cài đặt gói tải về

# rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm

Kiểm tra lại gói vừa cài đầy đủ chưa

# ls -1 /etc/yum.repos.d/mysql-community*

Cài đặt MySQL Server

# yum install mysql-server

Khởi động MySQL Server

# systemctl start mysqld

Dừng MySQL Server

# systemctl stop mysqld

Kiểm tra trạng thái MySQL Server

# systemctl status mysqld

 Thiết lập mật khẩu cho MySQL Server

# mysql_secure_installation

Chon Y và cài đặt mật khẩu cho MySQL

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *