Hướng dẫn cài đặt MySQL Server 5.6 trên CentOS 7 / RHEL 7

Tải gói cài đặt của Repo MySQL Server 5.6 # yum install wget # wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Cài đặt gói tải về # rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm Kiểm tra lại gói vừa cài đầy đủ chưa # ls -1 /etc/yum.repos.d/mysql-community* Cài đặt MySQL Server # yum install mysql-server Khởi động MySQL Server # systemctl start mysqld Dừng MySQL Server # systemctl[…]