Cài đặt FreePBX 15 và Asterisk 16 trên Debian 10

1. Chuẩn bị VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như Tinohost, Hostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting…  Hệ điều hành: Debian 10 Ram: 1-2G HDD: 10-20G 2. Cài đặt 2.1 Chỉnh ngày giờ và cập nhập hệ thống ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo reboot[…]

Hướng dẫn cài FreePBX 15 trên Ubuntu 20.04 LTS (update asterisk 18 LTS)

Yêu cầu Server OS : Ubuntu 20.04 LTS RAM : 2 GB Disk : 50 GB CPU : 2 Step #01: Cài đặt các gói bổ sung trước khi cài FreePBX 15. root@FreePBX-Server:~# apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname -r` openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison flex php php-curl php-cli php-pdo php-mysql php-pear php-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev[…]

[Update]Hướng dẫn cài đặt FreePBX 15 trên CentOS 8

Yêu cầu Disk: 25 GB RAM: 2GB vCPU: 2 Operating System: Centos 8 Service: FreePBX Database: MariaDB PHP: 7.2 Step #01: Kiểm tra version IP và disable SELinux. [root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release [root@localhost ~]# ip r [root@localhost ~]# dnf -y update [root@localhost ~]# sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/sysconfig/selinux [root@localhost ~]# sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/selinux/config [root@localhost ~]#[…]