[Update]Hướng dẫn cài đặt FreePBX 15 trên CentOS 8

Yêu cầu Disk: 25 GB RAM: 2GB vCPU: 2 Operating System: Centos 8 Service: FreePBX Database: MariaDB PHP: 7.2 Step #01: Kiểm tra version IP và disable SELinux. [root@localhost ~]# cat /etc/redhat-release [root@localhost ~]# ip r [root@localhost ~]# dnf -y update [root@localhost ~]# sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/sysconfig/selinux [root@localhost ~]# sed -i ‘s/\(^SELINUX=\).*/\SELINUX=disabled/’ /etc/selinux/config [root@localhost ~]#[…]