Hướng dẫn cài FreePBX 15 trên Ubuntu 20.04 LTS (update asterisk 18 LTS)

Yêu cầu Server OS : Ubuntu 20.04 LTS RAM : 2 GB Disk : 50 GB CPU : 2 Step #01: Cài đặt các gói bổ sung trước khi cài FreePBX 15. root@FreePBX-Server:~# apt-get install -y build-essential linux-headers-`uname -r` openssh-server apache2 mariadb-server mariadb-client bison flex php php-curl php-cli php-pdo php-mysql php-pear php-gd curl sox libncurses5-dev libssl-dev mpg123 libxml2-dev libnewt-dev[…]