Cài đặt FreePBX 15 và Asterisk 16 trên Debian 10

1. Chuẩn bị

VMvare,Virtuabox cài trên máy tính các nhân, VPS mua tại các nhà cung cấp như TinohostHostinger… hoặc nhà cung cấp nước ngoài Vultr, A2Hosting… 

Hệ điều hành: Debian 10

Ram: 1-2G

HDD: 10-20G

2. Cài đặt

2.1 Chỉnh ngày giờ và cập nhập hệ thống

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
sudo apt update && sudo apt -y upgrade sudo reboot

2.2 Cài Asterisk 16

Step 1: Update hệ thống

sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo reboot

Step 2: Cài các gọi phụ thuộc cho Asterisk 16 LTS

sudo apt install git curl wget libnewt-dev libssl-dev libncurses5-dev subversion libsqlite3-dev build-essential libjansson-dev libxml2-dev uuid-dev

Step 3: Tải Asterisk 16 LTS

cd /usr/src/
sudo curl -O http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/asterisk/asterisk-16-current.tar.gz
sudo tar xvf asterisk-16-current.tar.gz
cd asterisk-16*/
# download the mp3 decoder library into the source tree
sudo contrib/scripts/get_mp3_source.sh
# Ensure all dependencies are resolved
sudo contrib/scripts/install_prereq install

Step 4: Build và cài Asterisk 16

sudo ./configure
sudo make menuselect
– Add-ons: chan_ooh323, format_mp3
– Core Sound Packages: CORE-SOUNDS-EN-*
– Music On Hold File Packages: MOH-OPSOUND-*
– Extra Sound Packages: EXTRA-SOUNDS-EN-*
– Applications: app_macro
sudo make
sudo make install
sudo make progdocs
sudo make samples
sudo make config
sudo ldconfig

Tạo  Asterisk User

sudo groupadd asterisk
sudo useradd -r -d /var/lib/asterisk -g asterisk asterisk
sudo usermod -aG audio,dialout asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /etc/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /var/{lib,log,spool}/asterisk
sudo chown -R asterisk.asterisk /usr/lib/asterisk

Set Asterisk mặc định user cho asterisk

$ sudo vim /etc/default/asterisk
AST_USER="asterisk"
AST_GROUP="asterisk"
$ sudo vim /etc/asterisk/asterisk.conf
runuser = asterisk ; The user to run as.
rungroup = asterisk ; The group to run as.
Khởi động asterisk service
sudo systemctl restart asterisk
# Enable asterisk service to start on system boot
sudo systemctl enable asterisk
# Test to see if you can connect to Asterisk CLI
sudo asterisk -rvv

2.3 Cài  FreePBX 15

Step 1:  Cài MariaDB Database server

sudo apt update
sudo apt install mariadb-server mariadb-client
# Initial DB setup and set root's password for DB
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Step 2: Cài Node.js 10 LTS

sudo apt install curl dirmngr apt-transport-https lsb-release ca-certificates
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash
sudo apt update
sudo apt install gcc g++ make
sudo apt install nodejs

Step 3: Cài  và cấu hình Apache Web Server

sudo apt install apache2
# change Apache user to asterisk and turn on AllowOverride option
sudo cp /etc/apache2/apache2.conf /etc/apache2/apache2.conf_orig
sudo sed -i 's/^\(User\|Group\).*/\1 asterisk/' /etc/apache2/apache2.conf
sudo sed -i 's/AllowOverride None/AllowOverride All/' /etc/apache2/apache2.conf
# Remove default index.html page
sudo rm -f /var/www/html/index.html

Step 4: Cài PHP và gói mở rộng

sudo apt install wget php php-pear php-cgi php-common php-curl php-mbstring php-gd php-mysql \
php-gettext php-bcmath php-zip php-xml php-imap php-json php-snmp php-fpm libapache2-mod-php

Thay đổi php maximum file upload size

sudo sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sudo sed -i 's/\(^upload_max_filesize = \).*/\120M/' /etc/php/7.3/cli/php.ini

Step 5: Cài FreePBX 15

sudo apt install wget
cd /usr/src
wget http://mirror.freepbx.org/modules/packages/freepbx/freepbx-15.0-latest.tgz
tar xfz freepbx-15.0-latest.tgz
rm -f freepbx-15.0-latest.tgz
cd freepbx
sudo ./start_asterisk start
sudo ./install -n --dbuser root --dbpass "yourpassword"
# Enable Apache Rewrite engine 
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2

Step 6: Truy cập FreePBX 15 Web Interface

Login browser và cài đặt user admin account.
Tham khảo:
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *