Hướng dẫn cài tool RockMongo trên linux

RockMongo là tool miễn phí để remote vào database giống như phpmyadmin trên Mysql. Bài viết này mình chia sẻ các bạn cách cài RockMongo trên Linux On RHEL / CentOS: $ sudo yum install httpd gcc php php-gd php-pear php-devel openssl-devel unzip wget Khởi động và start httpd $ sudo systemctl start httpd $ sudo[…]