Hướng dẫn cài tool RockMongo trên linux

RockMongo là tool miễn phí để remote vào database giống như phpmyadmin trên Mysql. Bài viết này mình chia sẻ các bạn cách cài RockMongo trên Linux

On RHEL / CentOS:

$ sudo yum install httpd gcc php php-gd php-pear php-devel openssl-devel unzip wget

Khởi động và start httpd

$ sudo systemctl start httpd
$ sudo systemctl enable httpd

Cho phép truy cập httpd mở trên firewall.

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
$ sudo systemctl restart firewalld

Cài php mongo bằng lệnh bên dưới:

$ sudo pecl install mongo

Sample output:

[...]
Build process completed successfully
Installing '/usr/lib64/php/modules/mongo.so'
install ok: channel://pecl.php.net/mongo-1.6.14
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=mongo.so" to php.ini

Chỉnh /etc/php.ini file,

$ sudo vi /etc/php.ini

Thêm dòng bên dưới:

extension=mongo.so

Lưu và restart lại dich vụ httpd.

$ sudo systemctl restart httpd

Kiểm tra lại bằng command:

$ php -m | grep -i mongo

Bạn sẽ thấy xuất ra kết quả bên dưới là thành công:

mongo

Tải RockMongo phiên bản mới nhất.

$ wget https://github.com/iwind/rockmongo/archive/master.zip

Giải nén file tải về:

$ unzip master.zip

Chuyển vào thư mục /var/www/html/

$ sudo mv rockmongo-master/ /var/www/html/rockmongo

Restart httpd service:

$ sudo systemctl restart httpd

Truy cập RockMongo web console

Mở browser và nhập http://IP-Address/rockmongo.

Nhập username and password. Mặc định admin/admin.

RockMongo

Giao diện RockMongo dashboard như sau:

RockMongo

Và giờ bắt đầu khám phá thôi.

Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *