Hướng dẫn cấu hình Gmail SMTP Replay trên Exim

Chuẩn bị Đăng nhập vào tài khoản Google/Gmail mà bạn sẽ sử dụng để chuyển tiếp thư và bật chức năng “Cho phép ứng dụng kém an toàn”. Nếu bạn không bật chức năng này, bạn sẽ không thể xác thực với Gmail để gửi thư. Tiếp theo, đảm bảo rằng Exim và các phương[…]