Hướng dẫn cấu hình Gmail SMTP Replay trên Exim

Chuẩn bị

Đăng nhập vào tài khoản Google/Gmail mà bạn sẽ sử dụng để chuyển tiếp thư và bật chức năng “Cho phép ứng dụng kém an toàn”. Nếu bạn không bật chức năng này, bạn sẽ không thể xác thực với Gmail để gửi thư.

Tiếp theo, đảm bảo rằng Exim và các phương pháp xác thực SASL được cài đặt bằng cách chạy lệnh sau:

yum install -y exim cronie cyrus-sasl cyrus-sasl-plain

Nếu cài đặt mà không có lỗi, bạn chuyển sang bước tiếp theo.

Cấu hình

Mở file /etc/exim.conf và tìm các dòng sau:

begin routers

Thêm vào bên dưới nội dung sau:

send_via_gmail:
 driver = manualroute
 domains = ! +local_domains
 transport = gmail_smtp
 route_list = * smtp.gmail.com

Tiếp tục tìm dòng sau:

begin transports

Thêm vào bên dưới nội dung sau:

gmail_smtp:
 driver = smtp
 port = 587
 hosts_require_auth = *
 hosts_require_tls = *

Tiếp tục tìm dòng sau:

begin authenticators

Thêm vào bên dưới nội dung sau:

gmail_login:
 driver = plaintext
 public_name = LOGIN
 client_send = : [email protected] : myPassw0rd

Thay thế các thông tin xác thực bằng thông tin gmail của bạn trên dòng client_send

Khởi động lại Exim để thay đổi có hiệu lực:

service exim restart

Kiểm tra

Kiểm tra bằng cách gửi mail với câu lệnh sau echo “Just testing.” | mail -s “Test Subject” [email protected] hoặc hàm PHP mail đơn giản. Sử dụng địa chỉ nhận mail khác với địa chỉ gửi mail mà bạn sử dụng để chuyển tiếp mail.

Kiểm tra địa chỉ nhận mail, bạn sẽ nhận được mail tại hộp thư đến (kiểm tra cả thư mục spam). Nếu không nhận được mail, kiểm tra file log /var/log/exim/main.log để tìm lỗi.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *