Hướng dẫn tạo Cron Jobs trên Linux

Cron là một trong những tiện ích được sử dụng để lập lịch các lệnh tại một thời điểm cụ thể. Các lệnh hoặc nhiệm vụ đã lên lịch này được gọi là “Cron Jobs”. Cron thường được sử dụng để chạy các bản sao lưu theo lịch trình, theo dõi dung lượng đĩa, xóa các tệp (ví dụ: tệp nhật ký) theo định kỳ mà không còn cần thiết, chạy các tác vụ bảo trì hệ thống và hơn thế nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy cách sử dụng cơ bản của Cron Jobs trong Linux.

Minute(0-59) Hour(0-24) Day_of_month(1-31) Month(1-12) Day_of_week(0-6) Command_to_execute

cron-job-format

Xem hiển thi crontab đã tạo hay chưa:

$ crontab -l

Tạo crontab:

$ crontab -e

Bắt đầu xem các ví dụ bên dưới.

 • Chạy cron job cho every minute, như sau:
* * * * * <command-to-execute>
 • Chạy cron job cho every 5th minute:
*/5 * * * * <command-to-execute>
 • Chạy cron job at every quarter hour (cho every 15th minute):
*/15 * * * * <command-to-execute>
 • Chạy cron job every hour at minute 30:
30 * * * * <command-to-execute>
 • Chạy khoảng thời gian mỗi minute 0, 5 and 10:
0,5,10 * * * * <command-to-execute>
 • Chạy mỗi cron job every half hour cho every 30th minute:
*/30 * * * * <command-to-execute>
 • Chạy job every hour (at minute 0):
0 * * * * <command-to-execute>
 • Chạy job every 2 hours:
0 */2 * * * <command-to-execute>
 • Chạy a job every day (It will run at 00:00):
0 0 * * * <command-to-execute>
 • Chạy job every day at 3am:
0 3 * * * <command-to-execute>
 • Chạy job every Sunday:
0 0 * * SUN <command-to-execute>

Hoặc,

0 0 * * 0 <command-to-execute>
 • Chạy job vào every day-of-week from Monday through Friday, every weekday:
0 0 * * 1-5 <command-to-execute>
 • Chạy job every month (i.e at 00:00 on day-of-month 1):
0 0 1 * * <command-to-execute>
 • Chạy job at 16:15 on day-of-month 1:
15 16 1 * * <command-to-execute>
 • Chạy job cho every quarter i.e on day-of-month 1 in every 3rd month:
0 0 1 */3 * <command-to-execute>
 • Chạy job on a specific month at a specific time:
5 0 * 4 * <command-to-execute>
 • Chạy job every 6 months:
0 0 1 */6 * <command-to-execute>
 • Chạy job every year:
0 0 1 1 * <command-to-execute>

Chúng ta có thể dùng theo các định nghĩa có sẵn.

@reboot Run once, at startup.
@yearly Run once a year.
@annually (same as @yearly).
@monthly Run once a month.
@weekly Run once a week.
@daily Run once a day.
@midnight (same as @daily).
@hourly Run once an hour.
 • Chạy job every time the server is rebooted
@reboot <command-to-execute>
 1. Xóa tất cả cron jobs hiện tại:
$ crontab -r

Xem thêm nhiều về Crontab

$ man crontab

Trên đây là các ví dụ cơ bản Crontab cách tạo và chạy cron job trong hệ thống Unix-like.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *