Hướng dẫn sử dụng lệnh find trên Linux

Bài viết này mình chia sẻ về lệnh find – một lệnh tìm kiếm khá hay và thường được sử dụng trên Linux.

1. Tìm kiếm file theo tên file đầy đủ

# find . abc.txt

Kết quả:

./abc.txt

Lệnh trên sẽ tìm file có tên là abc.txt ( dấu . đại diện cho thư mục hiện hành).

2. Tìm kiếm file theo tên không đầy đủ.

# find / -name abc*

Kết quả:

/home/abc1.php
/var/abcabc.rar

Lệnh trên sẽ tìm trên toàn bộ hệ thống file có tên bắt đầu bằng “abc”

3. Tìm kiếm file với phần mở rộng.

# find /home -name *.php

Kết quả:

/home/abc.php
/home/admin/login.php

Lệnh trên sẽ tìm trong thư mục /home những file có tên bất kỳ, miễn nó có phần mở rộng là .php

4. Tìm kiếm file ẩn

# find / -type f -name ".*"

5. Tìm kiếm file có owner là abc

# find /home -user abc

Lệnh trên sẽ tìm kiếm tất cả những file trong thư mục home có owner là abc

6. Tìm kiếm file có group là abc

# find /home -group abc

Lệnh trên sẽ tìm kiếm tất cả những file trong thư mục home có group là abc

7. Tìm kiếm file được phân quyền 777

# find . -type f -perm 777

8. Tìm file chỉ có quyền read

# find / -perm /u=r

9. Tìm kiếm file rỗng

# find /tmp -type f -empty

10. Tìm kiếm file được chỉnh sửa trong vòng 50 ngày

# find / -mtime 50

11. Tìm kiếm file được chỉnh sửa trong vòng 50 – 100 ngày

# find / -mtime +50 –mtime -100

12. Tìm kiếm file vừa được tạo ra trong vòng 1 giờ

# find / -cmin -60

13. Tìm kiếm file có dung lượng 50M

# find / -size 50M

14. Tìm kiếm file có dung lượng lớn hơn 50M nhỏ hơn 100M

# find / -size +50M -size -100M

15. Tìm thư mục có tên abc

# find / -type d -name abc

16. Tìm kiếm trên nhiều thư mục

# find /opt /usr /var -name abc.txt -type f

Lệnh trên sẽ tìm kiếm trên các thư mục /opt /usr /var tập tin abc.txt

Tìm kiếm nâng cao, kết hợp với lệnh khác (rm, exec, cp, grep,..)

17. Tìm và xoá file có dung lượng trên 100M

# find / -size +100M -exec rm -rf {} \;

18. Tìm và chmod 644 file có phần mở rộng là .html

# find /usr/local -name “*.html” -type f -exec chmod 644 {} \;

19. Tìm file có phần mở rộng là .mp3 và copy file đó đến thư mục /tmp/MusicFiles

# find . -type f -name "*.mp3" -exec cp {} /tmp/MusicFiles \;

20. Tìm file có chứa nội dụng abc

# find /home -type f -exec grep -l 'abc' {} \;

21. Tìm file theo tên hoặc phần mở rộng hoặc kích thước (-o = OR)

# find / \( -name '*.txt' -o -name 'doc*' -o -size +5M \)

Lệnh trên sẽ tìm những file có phần mở rộng là .txt hoặc những file có tên bắt đầu bằng doc hoặc những file có kích thước lớn hơn 5M.

Lời kết

Trên đây là tổng hợp các ví dụ về lệnh find để phục vụ cho việc vận hành trên hệ thống Linux. Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *