Hướng dẫn cài đặt Docker (CE) và Docker Compose trên Ubuntu 16.04 – Windows 10 – MacOS

 

Docker có 2 phiên bản chính thức là Docker Community Edition (CE) và Docker Enterprise Edition (EE).

Docker Community Edition (CE)

Đối với phiên bản Docker CE thì được sử dụng phù hợp với đối tượng là Developers, những team nhỏ – vừa bắt đầu tìm hiểu Docker và tất nhiên là miễn phí ?

Docker Enterprise Edition (EE)

Đây là phiên bản được sự hỗ trợ nhiều nhất từ các công ty lớn, các images được chứng thực, được hỗ trợ từ các service chuyên nghiệp. Và được tính phí. Nếu quyết định sử dụng, bạn tham khảo thêm tại trang chủ docker.

Sử dụng Docker phiên bản nào?

Nếu là hiện tại thì mình chỉ dùng Docker Community Edition (CE), còn sau này nếu có thay đổi lớn hơn nhu cầu nhiều hơn có thể mình sẽ dùng bản tính phí (EE), còn vớ phiên bản CE này đủ để phát triển và nghiên cứu.

Cài đặt Docker CE (Docker Engine – Community) trên Ubuntu 16.04

Ở đây mình sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Docker CE với user root.

Yêu cầu phiên bản hệ điều hành

Để có thể cài đặt Docker CE, chúng ta cần một trong các phên bản hệ điều hành 64-bit sau:

  • Disco 19.04 (Ubuntu 19.04)
  • Cosmic 18.10 (Ubuntu 18.10)
  • Bionic 18.04 (LTS) (Ubuntu 18.04)
  • Xenial 16.04 (LTS) (Ubuntu 16.04)

Thực hiện chạy các dòng lệnh sau để cài đặt Docker trên Ubuntu

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt-get update 
sudo apt-get install docker-ce

Khởi động và chạy images đầu tiên

systemctl start docker
systemctl enable docker
systemctl status docker
sudo docker run hello-world

Cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 16.04

Lưu ý: Nên cài đặt Docker trước khi cài đặt Docker Compose nhé.
Sử dụng các lệnh sau để cài đặt Docker Compose

sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.18.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m) -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Kiểm tra xem thử Docker Compose có hoạt động chưa

docker-compose --version

Cài đặt Docker trên Windows 10

Kích hoạt Hyper-V bằng PowerShell

Mở PowerShell với quyền Administrator

Chạy lệnh sau

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Tải và cài đặt Docker cho hệ điều hành Windows
Link cài đặt tại đây
Sau khi tải về, click vào file setup khởi chạy install Dockcer Desktop

Trên Window 10.  Docker Compose đã được bao gồm trong bộ cài đặt Docker Desktop trên Windows nên chúng ta không cần cài đặt gì thêm.

Cài đặt Docker trên MacOS

Tương tự như cài đặt Docker trên Windows chúng ta cũng tải phiên bản Docker dành cho MacOS

Link cài đặt tại đây

Kéo thả Docker.app vào Application. Sau đó vào Launchpad click chạy Docker Icon khởi chạy.

Docker Compose đã được bao gồm trong bộ cài đặt Docker Desktop trên MacOS rồi nên chúng ta cũng không cần cài đặt nữa.

Lời kết

Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn hoàn tất các bước cài đặt Docker CE và Docker Compose trên hệ điều hành Ubuntu 16.04, Windows 10, và MacOS

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *