Chuẩn đoán các vấn đề về mạng bằng công cụ mtr

Bài viết này giới thiệu các bạn về cách chuẩn đoán các vấn đề về mạng bằng công cụ mtr trên hệ điều hành Linux.

1. Giới thiệu mtr

Mtr(my traceroute) là một công cụ chẩn đoán mạng mạnh mẽ cung cấp chức năng của cả hai lệnh ping và traceroute.
Là một công cụ đơn giản và đa nền tảng in thông tin về toàn bộ tuyến đường mà các gói mạng thực hiện.
Lệnh mtr lợi thế hơn lệnh traceroute vì nó cũng in tỷ lệ phần trăm phản hồi và thời gian đáp ứng cho tất cả các bước nhảy mạng giữa hai hệ thống.

2. Cài đặt mtr

Hệ điều hành Linux
Đối với bản phân phối Debian/Ubuntu
apt update && apt upgrade
apt install mtr-tiny
Đối với bản phân phối CentOS/RHEL
yum update
yum install mtr
Hệ điều hành Windows, có cổng mtr có tên là Win WinMTR chúng ta có thể tải xuống và cài đặt.
Hệ điều hành MacOS
Để cài đặt mtr trên MacOS với Homebrew. Chúng ta chạy lệnh sau:
brew install mtr
Để cài đặt mtr với MacPorts thực hiện như sau:
port install mtr

3. Sử dụng lệnh mtr

3.1. Sử dụng lệnh mtr trên hệ thống dựa trên Unix

– Tạo báo cáo mtr bằng cú pháp sau:
mtr [tùy chọn] [destination_host]
Các tùy chọn thường dùng:
  • Tùy chọn r cờ tạo ra các báo cáo(viết tắt –report).
  • Tùy chọn w cờ sử dụng long-version của hostname để các kỹ thuật viên và bạn sẽ nhìn thấy tên hostname đầy đủ(viết tắt –report-wide).
  • Tùy chọn c cờ đặt bao nhiêu gói tin được gửi đi và được ghi trong báo cáo. Khi không được sử dụng, thông thường mặc định sẽ là 10, nhưng trong khoảng thời gian nhanh hơn, bạn có thể muốn đặt thành 50 hoặc 100.
  • Tùy chọn i cờ chạy báo cáo với tốc độ nhanh để lộ mất gói tin có thể xảy ra chỉ trong thời gian tắc nghẽn mạng. Cờ này hướng dẫn mtr gửi một gói trong n giây. Mặc định là 1 giây, do đó chúng ta có thể đặt nó thành (0,1, 0,2, v.v.).
– Tùy chọn –xml in đầu ra dạng xml.

Ví dụ 1: Hiển thị cả tên máy chủ và địa chỉ IP

Tùy chọn -b trong lệnh mtr cho phép bạn hiển thị cả địa chỉ IP và tên máy chủ trong báo cáo theo dõi. Được thực hiện như bên dưới:
[root@test1 ~]# mtr -b google.com
My traceroute [v0.85]
test1.novalocal (0.0.0.0) Wed Apr 3 08:45:52 2019
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. gw-102-96-126-130.static.host.vn (102.96.126.130) 0.0% 7 0.9 11.5 0.8 75.3 28.2
2. 210.211.114.109 0.0% 7 2.4 3.2 2.3 7.0 1.6
3. 210.211.112.241 0.0% 7 1.0 1.1 1.0 1.2 0.0
4. 115.84.180.45 0.0% 7 1.1 1.3 1.1 1.6 0.0
5. localhost (27.68.236.110) 0.0% 7 1.1 1.1 1.0 1.2 0.0
6. localhost (27.68.236.109) 0.0% 7 34.2 34.2 30.4 35.7 1.7
7. localhost (27.68.250.210) 0.0% 6 28.5 28.9 28.5 29.8 0.0
8. ???
9. 209.85.242.200 0.0% 6 43.3 43.3 43.2 43.4 0.0
1. 108.170.254.227 0.0% 6 41.7 41.6 41.4 41.9 0.0
2. 216.239.35.168 0.0% 6 45.4 45.4 45.3 45.6 0.0
3. 172.253.66.78 0.0% 6 46.2 46.1 45.9 46.2 0.0
4. 216.239.35.150 0.0% 6 56.0 56.5 55.9 58.4 0.8
5. 108.170.241.33 0.0% 6 45.9 45.9 45.8 46.0 0.0
6. 108.170.235.11 0.0% 6 53.5 53.5 53.3 54.2 0.0
7. hkg07s29-in-f14.1e100.net (172.217.161.174) 0.0% 6 44.8 44.8 44.7 44.9 0.0

Ví dụ 2: Giới hạn cho số lượng gói tin gửi đi

Chúng ta có thể giới hạn số lượng gói tin bằng cách sử dụng tùy chọn -c [number] thực hiện như sau:
[root@test1 ~]# mtr -c 5 google.com
My traceroute [v0.85]
test1.novalocal (0.0.0.0) Wed Apr 3 08:49:43 2019
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. gw-102-96-126-130.static.host.vn 0.0% 5 0.7 0.8 0.7 0.9 0.0
2. 210.211.114.109 0.0% 5 2.6 3.1 2.5 4.1 0.0
3. 210.211.112.237 0.0% 5 1.1 1.2 1.0 1.5 0.0
4. 115.84.180.41 0.0% 5 3.8 5.8 1.5 12.7 5.0
5. localhost 0.0% 5 1.0 2.2 1.0 6.1 2.1
6. localhost 0.0% 5 33.4 32.5 28.6 35.8 2.5
7. localhost 0.0% 5 28.5 28.7 28.5 29.2 0.0
8. ???
9. 74.125.251.206 0.0% 5 31.0 30.9 30.7 31.1 0.0
1. 108.170.240.242 0.0% 5 44.8 44.8 44.6 44.8 0.0
2. 216.239.50.192 0.0% 5 29.2 29.2 29.1 29.4 0.0
3. 172.253.66.78 0.0% 5 46.0 46.0 45.8 46.1 0.0
4. 209.85.142.202 0.0% 5 45.3 45.6 45.3 46.8 0.0
5. 108.170.241.33 0.0% 5 46.0 45.9 45.7 46.1 0.0
6. 108.170.233.3 0.0% 5 47.3 46.7 45.6 47.6 0.7
7. hkg07s21-in-f14.1e100.net 0.0% 5 68.4 68.3 68.2 68.4 0.0
Qua ví dụ trên ta thấy khi giới hạn số lượng gói tin là 5 thì cột Snt chỉ chạy đến 5 và dừng lại. Cột Snt đếm số gói tin gửi đi.

Ví dụ 3: Sử dụng chế độ báo cáo

Thay vì hiển thị đầu ra của lệnh mtr trên màn hình, chúng ta có thể sử dụng chế độ báo cáo bằng tùu chọn -r như bên dưới:
[root@test1 ~]# mtr -r -c 5 google.com
Start: Wed Apr 3 09:42:05 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 5 0.9 0.8 0.8 0.9 0.0
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 5 2.5 2.5 2.4 2.7 0.0
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 5 1.2 1.1 1.0 1.2 0.0
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 5 1.0 1.2 1.0 1.4 0.0
5.|-- localhost 0.0% 5 1.0 1.2 1.0 2.0 0.0
6.|-- localhost 0.0% 5 35.0 33.1 29.5 35.0 2.2
7.|-- localhost 0.0% 5 28.6 28.6 28.6 28.7 0.0
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 209.85.242.200 0.0% 5 30.8 30.7 30.5 31.2 0.0
10.|-- 108.170.254.227 0.0% 5 30.1 29.0 28.7 30.1 0.5
11.|-- 216.239.35.174 0.0% 5 38.3 43.8 28.9 69.1 16.2
12.|-- 216.239.63.214 0.0% 5 68.6 69.0 68.5 69.7 0.0
13.|-- 216.239.63.230 0.0% 5 58.8 55.9 52.7 61.5 3.9
14.|-- 108.170.241.1 0.0% 5 44.8 44.8 44.8 44.8 0.0
15.|-- 74.125.252.89 0.0% 5 64.0 64.6 64.0 66.6 1.0
16.|-- hkg07s29-in-f14.1e100.net 0.0% 5 44.8 44.8 44.7 44.9 0.0

Ví dụ 4: Chuyển đầu ra báo cáo và file

Chuyển đầu ra của báo cáo vào file chúng ta thực hiện như sau:
[root@test1 ~]# mtr -r -c 5 google.com > mtr-report
[root@test1 ~]# cat mtr-report
Start: Wed Apr 3 09:44:51 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 5 0.8 0.7 0.7 0.8 0.0
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 5 2.9 2.7 2.4 2.9 0.0
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 5 1.1 1.3 0.9 2.3 0.5
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 5 1.1 1.2 1.0 1.5 0.0
5.|-- localhost 0.0% 5 1.0 1.0 0.9 1.1 0.0
6.|-- localhost 0.0% 5 33.3 30.7 28.5 33.3 1.7
7.|-- localhost 0.0% 5 28.6 28.6 28.5 28.8 0.0
8.|-- ??? 100.0 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 108.170.237.234 0.0% 5 44.7 44.6 44.6 44.7 0.0
10.|-- 74.125.242.34 0.0% 5 44.9 44.9 44.8 44.9 0.0
11.|-- 72.14.235.152 0.0% 5 36.4 38.2 36.4 45.5 4.0
12.|-- 172.253.66.78 0.0% 5 46.3 46.3 46.1 46.5 0.0
13.|-- 216.239.35.150 0.0% 5 60.7 63.6 56.1 88.9 14.3
14.|-- 108.170.241.33 0.0% 5 46.0 46.0 46.0 46.1 0.0
15.|-- 209.85.243.23 0.0% 5 63.8 63.8 63.6 64.2 0.0
16.|-- hkg07s24-in-f14.1e100.net 0.0% 5 69.5 69.8 69.2 71.7 1.0
Báo cáo được lưu trong thư mục home của người dùng hiện tại theo mặc định. Chúng ta có thể chỉ định một đường dẫn thích hợp để báo cáo được lưu.

Ví dụ 5: Sử dụng gói TCP SYN hoặc datagram UDP

Chúng ta có thể sử dụng TCP SYN hoặc UDP datagram để yêu cầu mtr thay vì các yêu cầu ICMP ECHO mặc định bằng cach chúng ta sử dụng cờ –udp và –tcp như bên dưới:
[root@test1 ~]# mtr -r --tcp google.com
Start: Wed Apr 3 09:50:47 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 10 3.1 1.1 0.7 3.1 0.7
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 2.8 3.0 2.4 4.3 0.3
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 10 1.2 1.3 0.8 2.1 0.0
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 10 1.1 1.4 1.1 2.0 0.0
5.|-- localhost 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.4 0.0
6.|-- localhost 0.0% 10 45.1 45.0 41.4 48.5 1.8
7.|-- localhost 0.0% 10 7058. 2049. 41.9 7062. 2794.3
8.|-- 108.170.240.172 0.0% 10 45.0 73.6 41.8 128.5 38.3
9.|-- 74.125.242.35 0.0% 10 125.3 88.8 36.7 128.1 40.9
10.|-- 216.239.35.174 0.0% 10 73.3 72.5 46.1 129.0 31.5
11.|-- 216.239.63.217 0.0% 10 82.3 66.0 45.4 84.1 14.5
12.|-- 216.239.63.217 0.0% 10 56.4 63.7 50.8 76.6 7.3
13.|-- 216.239.40.31 0.0% 10 66.1 52.1 45.8 66.5 8.6
14.|-- 172.253.64.111 0.0% 10 46.0 90.2 45.7 134.8 46.8
15.|-- hkg12s18-in-f14.1e100.net 0.0% 10 134.2 88.6 66.8 201.4 44.7
[root@test1 ~]# mtr -r --udp google.com
Start: Wed Apr 3 09:51:16 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 10 2.2 1.1 0.8 2.2 0.3
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 3.0 2.6 2.3 3.0 0.0
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.2 0.0
4.|-- 115.84.180.41 0.0% 10 1.7 1.5 1.1 1.8 0.0
5.|-- localhost 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.4 0.0
6.|-- localhost 10.0% 10 54.6 47.8 41.6 58.1 5.3
7.|-- localhost 30.0% 10 50.7 57.3 50.7 64.2 4.4
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ví dụ 6: Chỉ định kích thước gói

Sử dụng tùy chọn -s trong lệnh mtr chỉ định kích thước đơn vị là byte thực hiện như sau:
[root@test1 ~]# mtr -r -s 60 google.com
Start: Wed Apr 3 09:53:46 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 10 0.7 4.6 0.7 17.1 6.6
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 2.4 2.8 2.4 4.7 0.6
3.|-- 210.211.112.237 0.0% 10 0.9 1.1 0.9 1.3 0.0
4.|-- 115.84.180.41 0.0% 10 1.7 1.7 1.6 2.1 0.0
5.|-- localhost 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.2 0.0
6.|-- localhost 0.0% 10 31.3 32.3 29.7 35.9 2.4
7.|-- localhost 0.0% 10 29.0 28.8 28.6 29.0 0.0
8.|-- 108.170.240.242 0.0% 10 44.9 44.9 44.8 45.5 0.0
9.|-- 216.239.50.192 0.0% 10 36.5 36.3 36.2 36.5 0.0
10.|-- 172.253.66.78 0.0% 10 46.1 46.1 45.9 46.3 0.0
11.|-- 216.239.62.241 0.0% 10 63.8 64.7 63.8 68.2 1.7
12.|-- 108.170.241.97 0.0% 10 56.3 56.3 56.2 56.5 0.0
13.|-- 216.239.40.31 0.0% 10 45.9 46.0 45.6 46.9 0.0
14.|-- hkg12s18-in-f14.1e100.net 0.0% 10 45.1 45.1 45.1 45.2 0.0

Ví dụ 7: In đầu ra dạng XML

Lệnh mtr hỗ trợ định dạng XML để in báo cáo theo dõi bằng việc sử dụng tùy chọn –xml:
[root@test1 ~]# mtr --xml google.com
<MTR SRC="test1.novalocal" DST="google.com" TOS="0x0" PSIZE="64" BITPATTERN="0x00" TESTS="10">
<HUB COUNT="1" HOST="gw-103-97-125-129.static.123host.vn">
<Loss%> 0.0%</Loss%>
<Snt> 10</Snt>
<Last> 1.0</Last>
<Avg> 0.8</Avg>
<Best> 0.7</Best>
<Wrst> 1.0</Wrst>
<StDev> 0.0</StDev>
</HUB>
<HUB COUNT="2" HOST="210.211.114.109">
<Loss%> 0.0%</Loss%>
<Snt> 10</Snt>
<Last> 2.4</Last>
<Avg> 2.4</Avg>
<Best> 1.8</Best>
<Wrst> 2.6</Wrst>
<StDev> 0.0</StDev>
</HUB>
...

3.2. Sử dụng mtr trên Windows

Chạy mtr trên Windows sử dụng GUI. Mở WinMTR, nhập máy chủ đích vào trường host và chọn start bắt đầu để bắt đầu tạo dữ liệu báo cáo.
Sử dụng mtr trên Windows Systems

4. Đọc báo cáo mtr

Các báo cáo mtr chứa rất nhiều thông tin. Báo cáo được tạo với mtr –report google.com sử dụng tùy chọn –report, sẽ gửi mặc định 10 gói đến máy chủ google.com và tạo một báo cáo. Mỗi dòng được đánh số trong báo cáo đại diện cho một hop. Hop là các nút Internet mà các gói đi qua để đến đích. Nếu chúng ta muốn bỏ qua phần tra cứu rDNS có thể sử dụng tùy chọn –no-dns như sau:
[root@test1 ~]# mtr --report --no-dns google.com
Start: Tue Apr 2 18:41:11 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 102.96.126.130 0.0% 10 1.0 1.1 0.8 2.5 0.3
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 2.7 2.6 2.2 3.0 0.0
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.9 0.0
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 10 1.2 1.2 1.1 1.4 0.0
5.|-- 27.68.236.110 0.0% 10 1.1 1.1 0.9 1.9 0.0
6.|-- 27.68.236.109 0.0% 10 30.7 34.1 30.7 38.4 2.8
7.|-- 27.68.250.210 0.0% 10 31.1 30.8 30.7 31.1 0.0
8.|-- 108.170.254.227 0.0% 10 54.3 47.8 46.1 54.3 3.3
9.|-- 216.239.35.174 0.0% 10 45.9 50.1 45.1 86.2 12.7
10.|-- 216.239.63.214 0.0% 10 71.9 73.2 69.5 100.5 9.6
11.|-- 216.239.63.217 0.0% 10 69.0 69.0 68.9 69.4 0.0
12.|-- 108.170.241.65 0.0% 10 65.7 65.7 65.6 65.9 0.0
13.|-- 209.85.143.119 0.0% 10 45.5 45.5 45.4 45.7 0.0
14.|-- 172.217.24.206 0.0% 10 53.2 53.2 53.2 53.4 0.0
Đầu ra của mtr có ba phần chính tùy thuộc vào cấu hình. 2 hoặc 3 hop đầu tiên thường đại diện cho ISP của máy chủ nguồn, 2 hoặc 3 hop cuối cùng đại diện cho ISP của máy chủ đích. Các bước nhảy ở giữa là các bộ định tuyến mà gói đi qua để đến đích.
Ngoài việc cung cấp đường dẫn giữa các máy chủ mà các gói đi đến đích, mtr cung cấp các số liệu thống kê có giá trị về độ bền của kết nối:
  • Cột Loss% cho thấy tỷ lệ mất gói tin tại mỗi hop.
  • Cột Snt đếm số gói tin gửi đi. Mặt định tùy chọn –report sẽ gửi 10 gói tin, nếu như xác định số gói tin bằng tùy chọn –report-cycles=[number-of-packets], trong đó number-of-packets là tổng số các gói tin mà bạn muốn gửi đến các máy chủ từ xa.
  • Bốn cột Last, Avg, Best, và Wrst là tất cả các phép đo của độ trễ trong mili giây (ms). Last là độ trễ của gói cuối cùng được gửi. Avg là độ trễ trung bình của tất cả các gói. Best và Wrst hiển thị thời di chuyển của gói tin mạng round-trip cho một gói đến máy chủ này.
  • Cột StDev cung cấp độ lệch chuẩn của độ trễ cho mỗi máy chủ. Độ lệch chuẩn càng cao, sự khác biệt giữa các phép đo độ trễ càng lớn.

5. Phân tích báo cáo mtr

Khi phân tích mtr chúng ta cần chú ý hai điều: mất và độ trễ.

5.1. Xác nhận mất gói

Nếu tỷ lệ phần trăm mất gói tin tại bất kỳ hop cụ thể nào, đó có thể là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề với bộ định tuyến cụ thể đó. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ thường giới hạn lưu lượng ICMP mà mtr sử dụng. Để xác định xem sự mất gói tin bạn thấy là có thật hay do giới hạn tỷ lệ, hãy xem bước nhảy tiếp theo nếu hop đó cho thấy 0,0% thì có khả năng bạn sẽ thấy tỷ lệ ICMP bị rate limit và không bị mất thực tế
[root@test1 ~]# mtr --report www.google.com
Start: Tue Apr 2 19:19:33 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 10 2.2 1.0 0.7 2.2 0.5
2.|-- 210.211.114.109 20.0% 10 2.6 3.7 2.4 8.0 1.7
3.|-- 210.211.112.237 0.0% 10 1.4 1.3 1.0 1.9 0.0
4.|-- 115.84.180.41 0.0% 10 2.0 1.8 1.6 2.5 0.0
5.|-- localhost 0.0% 10 1.1 1.0 0.9 1.2 0.0
6.|-- localhost 0.0% 10 35.2 32.2 29.2 35.6 2.4
7.|-- localhost 0.0% 10 28.7 28.8 28.5 29.5 0.0
8.|-- 108.170.240.172 0.0% 10 71.2 70.4 67.3 76.6 2.8
9.|-- 216.239.57.50 0.0% 10 42.1 42.8 41.9 47.9 1.8
10.|-- 209.85.242.214 0.0% 10 44.8 45.3 44.7 48.5 1.0
11.|-- 209.85.142.24 0.0% 10 153.6 156.6 150.3 162.0 3.5
12.|-- 108.170.241.1 0.0% 10 44.8 44.7 44.7 44.8 0.0
13.|-- 72.14.234.63 0.0% 10 45.4 46.0 45.4 48.9 0.9
14.|-- hkg07s28-in-f4.1e100.net 0.0% 10 69.2 69.2 69.1 69.4 0.0
Trong trường hợp này, tỷ lệ mất gói được báo cáo giữa các bước 1 và 2 có thể là do giới hạn tốc độ trên bước nhảy thứ 2. Mặc dù lưu lượng truy cập đến 12 bước còn lại đều chạm vào bước nhảy thứ 2, nhưng không có mất gói. Nếu mất liên tục nhiều hơn một bước nhảy, thì có thể có một số vấn đề mất gói hoặc định tuyến.

5.2. Độ trễ mạng

Lệnh mtr giúp chúng ta đánh giá độ trễ của kết nối giữa máy chủ của bạn và máy chủ đích. Nhờ các ràng buộc vật lý, độ trễ luôn tăng theo số hop trong một tuyến đường. Độ trễ thường tương đối và phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của cả kết nối của máy chủ và khoảng cách vật lý của chúng. Chất lượng kết nối cũng có thể ảnh hưởng đến độ trễ bạn trải nghiệm cho một tuyến đường cụ thể.
Giới hạn tốc độ ICMP cũng có thể tạo ra sự xuất hiện của độ trễ, tương tự như cách nó có thể tạo ra sự xuất hiện của mất gói:
[root@test1 ~]# mtr --report www.google.com
Start: Tue Apr 2 19:50:48 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 10 3.6 1.1 0.7 3.6 0.8
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 2.5 2.5 2.3 2.7 0.0
3.|-- 210.211.112.237 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.6 0.0
4.|-- 115.84.180.41 0.0% 10 1.8 1.8 1.6 2.2 0.0
5.|-- localhost 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 1.3 0.0
6.|-- localhost 0.0% 10 33.4 34.2 30.5 38.4 2.2
7.|-- localhost 0.0% 10 30.9 31.0 30.7 31.2 0.0
8.|-- 108.170.254.227 0.0% 10 46.4 48.6 46.2 64.7 5.8
9.|-- 216.239.35.174 0.0% 10 76.5 49.0 45.1 76.5 9.7
10.|-- 216.239.63.214 0.0% 10 69.4 70.1 69.4 72.8 0.9
11.|-- 209.85.142.27 0.0% 10 153.6 156.6 150.3 162.0 3.5
12.|-- 108.170.241.65 0.0% 10 63.3 62.3 61.6 63.4 0.8
13.|-- 108.170.226.115 0.0% 10 74.7 69.3 64.3 74.7 3.4
14.|-- hkg12s16-in-f4.1e100.net 0.0% 10 47.1 46.6 46.4 47.1 0.0
Độ trễ giữa bước nhảy 10 và 11 cần chú ý. Nhưng sau bước nhảy thứ 11, độ trễ giảm mạnh. Trong trường hợp như thế này, mtr thu hút sự chú ý đến một vấn đề không ảnh hưởng đến dịch vụ. Xem xét độ trễ đến bước nhảy cuối cùng khi đánh giá báo cáo mtr.

6. Báo cáo mtr thường gặp

Nếu bạn đang gặp một số vấn đề về mạng và muốn chẩn đoán sự cố của mình, hãy xem xét các ví dụ sau.

6.1 Mạng máy chủ đích được cấu hình không đúng

Trong ví dụ dưới đây mất 100% gói tin cho máy chủ đích do bộ định tuyến được cấu hình không chính xác. Có vẻ các gói không đến được máy chủ nhưng đây không phải là trường hợp.
[root@test1 ~]# mtr --report www.google.com
Start: Tue Apr 2 19:56:51 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 10 0.8 1.3 0.8 4.5 0.9
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 3.9 2.9 2.4 4.6 0.7
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 10 1.2 1.2 1.0 1.7 0.0
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 10 1.2 1.3 1.2 1.5 0.0
5.|-- localhost 0.0% 10 1.1 1.2 0.9 1.8 0.0
6.|-- localhost 0.0% 10 34.6 34.9 31.7 37.6 1.8
7.|-- localhost 0.0% 10 31.0 31.0 30.7 32.0 0.3
8.|-- 108.170.240.242 0.0% 10 36.6 36.6 36.4 37.2 0.0
9.|-- 216.239.35.154 0.0% 10 51.1 47.6 42.3 51.8 4.0
10.|-- 216.239.63.214 0.0% 10 70.0 74.6 69.5 112.1 13.2
11.|-- 209.85.142.27 0.0% 10 45.1 46.9 45.1 55.1 3.6
12.|-- 108.170.241.65 0.0% 10 65.5 65.5 65.5 65.5 0.0
13.|-- 209.85.241.209 0.0% 10 45.6 46.3 45.6 49.5 1.1
14.|-- hkg12s17-in-f4.1e100.net 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Không đến được máy chủ đích. Tuy nhiên, báo cáo mtr cho thấy mất vì máy chủ đích không gửi trả lời. Đây có thể là kết quả của các quy tắc mạng hoặc tường lửa (iptables) được cấu hình không đúng khiến máy chủ bỏ các gói ICMP.

6.2. Home Router

Home Router đôi khi gây ra các báo cáo sai lệch như bên dưới:
[root@test1 ~]# mtr --no-dns --report google.com
Start: Tue Apr 2 20:02:04 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 102.96.126.130 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 2.5 2.8 2.4 3.5 0.0
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 10 1.0 1.2 0.9 1.8 0.0
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 10 1.1 1.4 1.0 2.8 0.5
5.|-- 27.68.236.110 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.3 0.0
6.|-- 27.68.236.109 0.0% 10 32.0 33.8 31.3 36.8 1.9
7.|-- 27.68.250.210 0.0% 10 30.8 30.8 30.6 31.0 0.0
8.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 72.14.232.106 0.0% 10 46.3 45.1 43.1 50.5 2.4
10.|-- 108.170.254.226 0.0% 10 61.9 61.9 61.7 62.1 0.0
11.|-- 72.14.235.152 0.0% 10 36.8 31.7 29.6 37.4 3.0
12.|-- 216.239.41.95 0.0% 10 57.4 57.6 57.2 58.8 0.3
13.|-- 74.125.252.142 0.0% 10 56.7 58.4 56.7 63.9 2.4
14.|-- 209.85.247.199 0.0% 10 168.7 168.6 159.9 174.4 5.1
Tỷ lệ mất gói tin tại hop thứ 8 là 100% được báo cáo không cho thấy có vấn đề. Bạn có thể thấy rằng không có mất mát trên các bước nhảy tiếp theo.

6.3. Một bộ định tuyến ISP không được cấu hình đúng

Đôi khi một bộ định tuyến trên tuyến mà gói tin của bạn được cấu hình không chính xác và các gói của bạn có thể không bao giờ đến đích:
[root@test1 ~]# mtr --no-dns --report google.com
Start: Tue Apr 2 20:02:04 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 102.96.126.130 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 2.5 2.8 2.4 3.5 0.0
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 10 1.0 1.2 0.9 1.8 0.0
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 10 1.1 1.4 1.0 2.8 0.5
5.|-- 27.68.236.110 0.0% 10 1.0 1.0 0.9 1.3 0.0
6.|-- 27.68.236.109 0.0% 10 32.0 33.8 31.3 36.8 1.9
7.|-- 27.68.250.210 0.0% 10 30.8 30.8 30.6 31.0 0.0
8.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Đôi khi, một bộ định tuyến được cấu hình kém sẽ gửi các gói trong một vòng lặp. Bạn có thể thấy điều đó trong ví dụ sau:
[root@test1 ~]# mtr --no-dns --report google.com
Start: Tue Apr 2 20:02:04 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 102.96.126.130 0.0% 10 0.9 0.8 0.7 0.9 0.0
2.|-- 210.211.114.109 0.0% 10 2.5 2.8 2.4 3.5 0.0
3.|-- 210.211.112.241 0.0% 10 1.0 1.2 0.9 1.8 0.0
4.|-- 115.84.180.45 0.0% 10 1.1 1.4 1.0 2.8 0.5
5.|-- 27.68.236.110 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.|-- 27.68.236.109 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 27.68.236.110 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 27.68.236.109 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 27.68.236.110 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 27.68.236.109 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.|-- 27.68.236.110 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 0.0% 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Báo cáo này cho thấy bộ định tuyến tại hop 4 không được cấu hình đúng. Khi những tình huống này xảy ra, cách duy nhất để giải quyết vấn đề là liên hệ với nhóm các nhà khai thác của quản trị viên mạng tại máy chủ nguồn.

6.4. ICMP bị rate limit

Giới hạn tốc độ ICMP có thể gây mất gói rõ ràng. Khi có sự mất gói đến một bước nhảy không tồn tại ở các bước nhảy tiếp theo, sự mất mát đó là do giới hạn ICMP gây ra. Xem ví dụ sau:
[root@test1 ~]# mtr --report www.google.com

Start: Tue Apr 2 19:19:33 2019
HOST: test1.novalocal Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- gw-102-96-126-130.static. 0.0% 10 2.2 1.0 0.7 2.2 0.5
2.|-- 210.211.114.109 20.0% 10 2.6 3.7 2.4 8.0 1.7
3.|-- 210.211.112.237 0.0% 10 1.4 1.3 1.0 1.9 0.0
4.|-- 115.84.180.41 0.0% 10 2.0 1.8 1.6 2.5 0.0
5.|-- localhost 0.0% 10 1.1 1.0 0.9 1.2 0.0
6.|-- localhost 0.0% 10 35.2 32.2 29.2 35.6 2.4
7.|-- localhost 0.0% 10 28.7 28.8 28.5 29.5 0.0
8.|-- 108.170.240.172 0.0% 10 71.2 70.4 67.3 76.6 2.8
9.|-- 216.239.57.50 0.0% 10 42.1 42.8 41.9 47.9 1.8
10.|-- 209.85.242.214 0.0% 10 44.8 45.3 44.7 48.5 1.0
11.|-- 209.85.142.24 0.0% 10 153.6 156.6 150.3 162.0 3.5
12.|-- 108.170.241.1 0.0% 10 44.8 44.7 44.7 44.8 0.0
13.|-- 72.14.234.63 0.0% 10 45.4 46.0 45.4 48.9 0.9
14.|-- hkg07s28-in-f4.1e100.net 0.0% 10 69.2 69.2 69.1 69.4 0.0
Giới hạn tỷ lệ là một thông lệ phổ biến và nó làm giảm tắc nghẽn để ưu tiên lưu lượng quan trọng hơn.

7. Giải quyết các vấn đề về định tuyến và kết nối mạng được xác định trong báo cáo mtr của bạn

Phần lớn các vấn đề định tuyến được hiển thị bởi các báo cáo mtr là tạm thời. Trong hầu hết các trường hợp, vào thời điểm bạn có thể nhận thấy sự cố với tuyến đường, giám sát của nhà cung cấp dịch vụ Internet đã báo cáo sự cố và quản trị viên đang làm việc để khắc phục sự cố.
Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *