TÌM HIỂU VỀ DOCKER(Phần 3)

 Docker Swarm

Mô hình:

manager: 192.168.2.10
worker1: 192.168.2.11
worker2: 192.168.2.12

Cài đặt docker engine trên tất cả các node.

# curl -sSL https://get.docker.io | bash

Trên node Manager tạo Cluster.

docker@manager:~$ sudo docker swarm init --advertise-addr 192.168.2.10

docker

Join worker vào cluster vừa tạo
Trên worker1:

docker

Tương tự, trên worker2:

docker

Kết quả.

Kiểm tra các node:

docker

Giờ mình tạo một ứng dụng web và kiểm tra.

Tạo Dockerfile

# vi docker-compose

# create new
FROM centos
MAINTAINER vietcalls <[email protected]>
RUN yum -y install httpd
RUN echo "Hello DockerFile test" > /var/www/html/index.html
EXPOSE 80
CMD ["-D", "FOREGROUND"]
ENTRYPOINT ["/usr/sbin/httpd"]

Build image trên

# docker build -t web_server:latest .

Tạo service với 2 replicas

# docker service create --name swarm_cluster --replicas=2 -p 80:80 web_server:latest

Kiểm tra các service :

# docker service ls

docker

# docker service inspect swarm_cluster –pretty

docker

Kiểm tra tình trạng các service :

# docker service ps kienle_web

docker

Kiểm tra làm việc trên các host.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *