TÌM HIỂU VỀ DOCKER-DOCKERFILE(Phần4)

Dockerfile là gì?

Dockerfile là một tệp tin gồm tập hợp các chỉ thị, mà khi docker gọi tệp tin đó, nó có thể tự động tạo thành các image. Tham khảo thêm

Một số lệnh dùng trong Dockerfile:

FROM Là base image để chúng ta tiến hành build một image mới. Chỉ thị này phải được đặt trên cùng của Dockerfile

FROM <image> [AS <name>]
FROM <image>[:<tag>] [AS <name>]
FROM <image>[@<digest>] [AS <name>]

MAINTAINER Chứa thông tin của tác giả tiến hành build image.

RUN Được dùng khi muốn cài đặt cái gói bổ sung trong quá trình build image.

RUN <command>
RUN [“executable”, “param1”, “param2”]

COPY Chỉ thị này dùng để copy tệp tin hoặc thư mục mới từ source (src) và chuyển đến destination (dest) trong hệ thống tệp tin của container. Source ở đây có thể là đường dẫn local host hoặc URL. COPY có 2 forms:

COPY [–chown=<user>:<group>] <src>… <dest>
COPY [–chown=<user>:<group>] [“<src>”,… “<dest>”] (yêu cầu đường dẫn chứa khoảng trắng)

ENV Định nghĩa các biến môi trường

ENV <key> <value>
ENV <key>=<value> …

EXPOSE Dùng khai báo các listen port của container.

EXPOSE <port> [<port>/<protocol>…]

Kết hợp với tham số -p để expose port của container ra bên ngoài (NAT port)

CMD Là chỉ thị cho biết lệnh nào được thực hiện mỗi khi khởi tạo container. Trong Dockerfile chỉ có duy nhất một chỉ thị CMD

CMD [“executable”,”param1″,”param2″] (exec form, this is the preferred form)
CMD [“param1″,”param2”] (as default parameters to ENTRYPOINT)
CMD command param1 param2 (shell form)

ENTRYPOINT cho phép cấu hình một container mà chạy như một lệnh thực thi. ENTRYPOINT sẽ ghi đè lên các phần tử mà được sử dụng bởi chỉ thị CMD.

ENTRYPOINT [“executable”, “param1”, “param2”] (exec form, preferred)
ENTRYPOINT command param1 param2 (shell form)

Ví dụ: docker run -it centos top -H

Tương tác CMD ENTRYPOINT. Cả 2 lệnh đều xác định lệnh nào được thực hiện khi chạy một container.

Có vài quy tắc trong sự tương tác giữa 2 lệnh:

  • Tối thiểu sẽ có 1 chỉ thị được chỉ định trong Dockerfile (tất nhiên là có thể 2 chỉ thị đều xuất hiện trong Dockerfile)
  •  ENTRYPOINT được định nghĩa khi sử dụng container như một lệnh thực thi
  •  CMD được sử dụng như một cách để xác định các tham số mặc định cho chỉ thị ENTRYPOINT hoặc thực thi một lệnh ad-hoc trong một container
  • CMD sẽ bị ghi đè khi chạy container với các tham số xen kẽ.

Ví dụ  về CMD & ENTRYPOINT trong Dockerfile:

ENTRYPOINT [“/usr/sbin/apache2ctl”]
CMD [“-D”, “FOREGROUND”]
ADD

Chỉ thị ADD dùng để copy tệp tin, thư mục hoặc tệp tin với URL từ source (src) và thêm chúng đến đường dẫn đích (dest) trong hệ thống tệp tin của image.

ADD có 2 forms:

ADD [–chown=<user>:<group>] <src>… <dest>
ADD [–chown=<user>:<group>] [“<src>”,… “<dest>”] (this form is required for paths containing whitespace)

Note: Để ý là sự khác nhau giữa COPY/ADD. COPY hỗ trợ copy chỉ đường dẫn local; còn ADD có thể hỗ trợ copy được tệp tin nén .tar và hỗ trợ đường dẫn URL.

WORKDIR Là chỉ thị dùng để thiết lập thư mục làm việc. Nó giống home directory, trong trường hợp này là home directory của container. Khi gọi WORKDIR nó sẽ tạo ra thư mục ngay lần gọi đầu và truy cập đến nó như home directory. Nó có thể được dùng nhiều lần trong một Dockerfile.

`WORKDIR /path/to/workdir`

USER

  • Được sử dụng để thiết lập user để sử dụng khi chạy image and cho một số chỉ thị: RUN, CMD & ENTRYPOINT trong Dockerfile.

VOLUME

Dùng để mount file/directories giữa host và container. Mục đích của VOLUME là:

  • Giữ được dữ liệu khi container bị remove
  • Chia sẻ dữ liệu giữa host và container
  • Chia sẻ dữ liệu giữa các container

Tham khảo thêm về các chỉ thị: https://docs.docker.com/engine/reference/builder

Thực hiện build image với Dockerfile

Chúng ta build thử gói cài đặt nginx trên centos:7 base image (CentOS7:nginx)
Tạo tệp tin Dockerfile với nội dung sau:
FROM centos:7
MAINTAINER TonyLe
RUN yum -y install epel-release && yum -y install nginx
#Running with FOREGROUND
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

Chạy Nginx ở chế độ FOREGROUND ( mặc định thì nginx chạy ở chế độ BACKGROUND – daemon on)

  • Build image
docker build -t TonyLe/CentOS7-Nginx .
  • Run container
docker run -it -p 8080:80 TonyLe/CentOS7-Nginx

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *