Kiểm tra hệ thống Linux là Physical hay Virtual Machine

Là một quản trị viên Linux, đôi khi bạn muốn biết mình đang làm việc trên máy vật lý hay máy ảo. Đa số các bạn truy cập và quản lý máy chủ của mình từ xa. Không phải lúc nào bạn cũng có quyền truy cập vật lý vào các máy chủ của mình[…]