Hướng dẫn cài FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 Debian v8 PostgreSQL Nginx

Hướng dẫn cài FusionPBX v4.4 Freeswitch v1.6 Debian v8 PostgreSQL Nginx Fusionpbx là một giao diện quản lí đầy đủ tính năng cho Freeswitch. Hướng dẫn này bao gồm việc cài đặt Fusionpbx và Freeswitch® với PostgreSQL và Apache trên Debian v8. 1.Chuẩn bị Debian v8 (Jessie) x64 Freeswitch v1.6 FusionPBX v4 Nginx v1.6 PHP[…]