Dọn Rác Docker Containers Images

Ở đây ghi chú lại một số câu lệnh để dọn rác Docker containers và images: Xem danh sách Containers: docker ps -a Images: docker images -a Bạn có thể thấy có nhiều image trong danh sách có dạng <none>:<none>. Đây là các dependencies của các images khác. Một số là images “none” dùng tạm[…]