Dọn Rác Docker Containers Images

Ở đây ghi chú lại một số câu lệnh để dọn rác Docker containers và images:

Xem danh sách

Containers:

docker ps -a

Images:

 docker images -a

Bạn có thể thấy có nhiều image trong danh sách có dạng <none>:<none>. Đây là các dependencies của các images khác. Một số là images “none” dùng tạm trong lúc build, sau đó trở nên không cần thiết.

Liệt kê danh sách docker images none:

docker images -f "dangling=true" -q

Xoá Docker container

Xóa 1 container bằng id

docker rm <container id>

Xóa tất cả container

docker rm $(docker ps -a -q)

Xóa Docker images

Xoá 1 image bằng id

docker rmi <image id>

Xóa tất images “none

docker rmi $(docker images -f "dangling=true" -q)

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *