Backup Daily Weekly Monthly với tar rsync và cron

Bài viết này mình chia sẻ mọi người cách tạo các bản sao lưu hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trên Ubuntu/Debian một cách tự động. Ở đây mình sử dụng các lệnh tar, find, rsync và cron để tự động hóa lịch sao lưu. Daily Backup Lệnh TAR sẽ tạo một kho lưu trữ[…]