Scripts cài đặt docker docker-compose trên Ubuntu, CentOS

Để đơn giản hơn trong quá trình lab hoặc dựng nhanh các môi trường cần thiết, hôm nay mình chia sẻ script cài đặt docker, docker-compose trên môi trường các hệ điều hành Ubuntu và CentOS. Ubuntu Server 18.04 64 bit. CentOS 7 Server 64 bit. Các bước thực hiện như sau: Bước 1: Update[…]