Scripts cài đặt docker docker-compose trên Ubuntu, CentOS

Nội dung
Nội dung

Để đơn giản hơn trong quá trình lab hoặc dựng nhanh các môi trường cần thiết, hôm nay mình chia sẻ script cài đặt docker, docker-compose trên môi trường các hệ điều hành Ubuntu và CentOS.

  • Ubuntu Server 18.04 64 bit.
  • CentOS 7 Server 64 bit.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Update & tải các gói cần thiết.

Đối với Centos
 yum update -y && yum install -y wget
Đối với Ubuntu
apt update -y && apt install -y wget

Bước 2: Tạo script như sau

Tạo với tên là docer-install.sh
#!/bin/bash
if [ ! -z `sudo which apt | grep "/apt"` ]; then
sudo apt -y update
sudo apt -y install git wget
elif [ -z `sudo which yum | grep "/yum"` ]; then
yum update
yum install -y wget git
fi
is_ubuntu=`awk -F '=' '/PRETTY_NAME/ { print $2 }' /etc/os-release | egrep Ubuntu -i`
is_centos=`awk -F '=' '/PRETTY_NAME/ { print $2 }' /etc/os-release | egrep CentOS -i`
if [ ! -z "$is_ubuntu" ]; then
is_docker_exist=`dpkg -l | grep docker -i`
elif [ ! -z "$is_centos" ]; then
is_docker_exist=`rpm -qa | grep docker`
else
echo"Error: Current Linux release version is not supported, please use either centos or ubuntu. "
exit
fi
if [ ! -z "$is_docker_exist" ]; then
echo"Warning: docker already exists. "
fi
function ubuntu_install()
{
#Install docker
sudo apt-get -y update
sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc
sudo apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release software-properties-common git vim
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo \
"deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get -y update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl start docker
# Install docker-compose
COMPOSE_VERSION=`git ls-remote https://github.com/docker/compose | grep refs/tags | grep -oE "[0-9]+\.[0-9][0-9]+\.[0-9]+$" | sort --version-sort | tail -n 1`
sudo sh -c "curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose"
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo sh -c "curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/${COMPOSE_VERSION}/contrib/completion/bash/docker-compose > /etc/bash_completion.d/docker-compose"
is_docker_success=`sudo docker run hello-world | grep -i "Hello from Docker"`
if [ -z "$is_docker_success" ]; then
echo"Error: Docker installation Failed."
exit
fi
echo"Docker has been installed successfully."
}
function centos_install()
{
#Install docker
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2 git vim
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum -y install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl start docker
is_docker_success=`sudo docker run hello-world | grep -i "Hello from Docker"`
if [ -z "$is_docker_success" ]; then
echo"Error: Docker installation Failed."
exit
fi
echo"Docker has been installed successfully."
}
function docker_compose_install()
{
# Install docker-compose
COMPOSE_VERSION=`git ls-remote https://github.com/docker/compose | grep refs/tags | grep -oE "[0-9]+\.[0-9][0-9]+\.[0-9]+$" | sort --version-sort | tail -n 1`
sudo sh -c "curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/${COMPOSE_VERSION}/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` > /usr/local/bin/docker-compose"
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo sh -c "curl -L https://raw.githubusercontent.com/docker/compose/${COMPOSE_VERSION}/contrib/completion/bash/docker-compose > /etc/bash_completion.d/docker-compose"
}
if [ ! -z "$is_ubuntu" ]; then
ubuntu_install
elif [ ! -z "$is_centos" ]; then
centos_install
fi
docker_compose_install
docker-compose --version
echo "Docker-compose has been installed successfully."

Bước 3: Chạy lệnh sau để cài đặt

Cấp quyền thực thi và chạy:
chmod +x docker-install.sh
./docker-install.sh
Sau khi thực hiện xong các bạn kiểm tra status docker
systemctl status docker
sudo docker run hello-world
Chúc các bạn thành công.!

Bài viết mới nhất