Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Centos 7

  Bắt đầu trên Centos 7 MySQL đã chuyển đổi sang MariaDB thành cơ sở quản lí dữ liệu mặc định của hệ thống. Bài viết hôm nay mình chia sẻ cách cài đặt MariaDB trên Centos 7. Thêm MariaDB Yum Repository # vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo [mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64 gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck=1 Cài[…]