Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Centos 7

 

Bắt đầu trên Centos 7 MySQL đã chuyển đổi sang MariaDB thành cơ sở quản lí dữ liệu mặc định của hệ thống.

Bài viết hôm nay mình chia sẻ cách cài đặt MariaDB trên Centos 7.

Thêm MariaDB Yum Repository

# vi /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Cài đặt

# yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

Khởi động và kiểm tra trạng thái MariaDB

# systemctl start mariadb
# systemctl enable mariadb
# systemctl status mariadb

Cài đặt mật khẩu bảo mật cho MariaDB

# mysql_secure_installation

Chon Y cho các tùy chọn.

Kiểm tra version MariaDB

# mysql -V

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *