Cài đặt Apache Virtual Hosts trên ubuntu 20.04

Virtual Host là một cách cấu hình Apache cho phép bạn chạy nhiều hơn một trang web trên một máy chủ. Với Virtual Host, bạn có thể chỉ định root document trang web (thư mục chứa tệp trang web), tạo chính sách bảo mật riêng cho từng trang và sử dụng các chứng chỉ SSL khác[…]