Hướng dẫn dùng Rclone backup dữ liệu lên Google Drive

Rclone là một công cụ đồng bộ hóa dữ liệu tương tự Rsync nhưng lại được tập trung phát triển chức năng kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây.

Ưu điểm của việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây đó là tốc độ cao (do có server được đặt trên khắp thế giới), an toàn dữ liệu (không lo ngại các vấn đề phần cứng, network) và nhất là hầu hết đều miễn phí.
Rclone hỗ trợ rất nhiều dịch vụ Cloud thông dụng như:

 • Google Drive
 • Amazon S3
 • Openstack Swift / Rackspace cloud files / Memset Memstore
 • Dropbox
 • Google Cloud Storage
 • Amazon Drive
 • Microsoft OneDrive
 • Hubic
 • Backblaze B2
 • Yandex Disk
 • SFTP
 • The local filesystem

Thay vì backup đưa lên VPS khác để lưu trữ, mình chuyển sang sử dụng Google Drive, dung lượng miễn phí 15GB, mua thêm cũng khá rẻ, chỉ 45k/tháng là được 100GB rồi. Bạn nào có tài khoản Google Apps miễn phí nữa thì càng tuyệt vời.

Mình làm một script backup nhỏ như sau:

 • Sao lưu toàn bộ database MySQL, mỗi database một file .gz
 • Sao lưu toàn bộ code trong thư mục /home/domain.com/public_html/
 • Tổng hợp tất cả dữ liệu vào 1 folder
 • Upload file backup lên Google Drive vào lúc 2h00 sáng

Tự động xóa file backup trên VPS sau khi upload xong, xóa file backup trên Cloud nếu quá 2 tuần

Cài đặt Rclone

Cài đặt bản mới nhất với hệ điều hành Linux 64bit

cd /root/
wget https://downloads.rclone.org/rclone-current-linux-amd64.zip
unzip rclone-current-linux-amd64.zip
\cp rclone-v*-linux-amd64/rclone /usr/sbin/
rm -rf rclone-*

Link tải trực tiếp các phiên bản RClone

Một số câu lệnh thông dụng

Một số lệnh thông dụng khi dùng Rclone:

 • rclone config – Cấu hình kết nối đến dịch vụ cloud.
 • rclone copy – Copy files từ server đến cloud, skip nếu đã tồn tại dữ liệu.
 • rclone sync – Synchronize giữa server và cloud, chỉ update dữ liệu trên cloud mà thôi.
 • rclone move – Move files từ server lên cloud.
 • rclone delete – Xóa dữ liệu của folder.
 • rclone purge – Xóa dữ liệu của folder và toàn bộ nội dung bên trong.
 • rclone mkdir – Tạo folder.
 • rclone rmdir – Xóa folder trống tại đường dẫn.
 • rclone rmdirs – Xóa toàn bộ folder trống tại đường dẫn. Bộ đếm thời gian bao gồm:
  ms – Milliseconds
  s – Seconds
  m – Minutes
  h – Hours
  d – Days
  w – Weeks
  M – Months
  y – Years
 • rclone check – Kiểm tra dữ liệu server và cloud có đồng bộ hay không.
 • rclone ls – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm size và path.
 • rclone lsd – Liệt kê toàn bộ thư mục.
 • rclone lsl – Liệt kê toàn bộ dữ liệu gồm modification time, size và path.
 • rclone size – Trả về kích thước thư mục.

Backup dữ liệu lên Cloud với Rclone

Tạo kết nối với Google Drive

Đầu tiên chúng ta sẽ cấu hình kết nối Rclone với Google Drive, việc này chỉ phải làm 1 lần duy nhất. Kết nối được tạo tên remote

Kết nối SSH với VPS rồi chạy lệnh:

rclone config

Bạn sẽ nhận được thông báo: No remotes found – make a new one, nhập n rồi nhấn Enter để tạo kết nối mới.

Ở dòng name bạn nhập remote để đặt tên cho kết nối, bạn có thể chọn tên nào cũng được.

Một danh sách các dịch vụ cloud xuất hiện, hãy chọn số 13, Google Drive rồi nhấn Enter.

Ở 2 dòng tiếp theo Client IDClient Secret bạn hãy để trống nhấn Enter.

Mục Scope that rclone should use when requesting access from drive chọn 1 – drive

Tiếp theo, để trống với ID of the root folderService Account Credentials JSON file path

Khi được hỏi Use auto config? hãy nhập n rồi nhấn Enter. Ngay lập tức, Rclone sẽ đưa ra một đường link, bạn có thể click thẳng vào đó hoặc copy rồi paste vào trình duyệt.

rcclone

Giao diện sẽ xuất hiện như sau:

rclone

Nhấn nút Allow để đồng ý, sau đó bạn sẽ nhận được đoạn mã verification code như hình dưới:

rclone

Quay trở lại cửa sổ SSH, copy rồi paste code này vào dòng Enter verification code> rồi nhấn Enter.

Chọn n tức no đối với Configure this as a team drive?

Rclone cần xác nhận thông tin một lần nữa, bạn nhấn y để đồng ý rồi nhấn q để thoát khỏi giao diện cấu hình kết nối.

Quá trình cài đặt như sau:

rclone config
1 / 1Fichier
\ "fichier"
2 / Alias for an existing remote
\ "alias"
3 / Amazon Drive
\ "amazon cloud drive"
4 / Amazon S3 Compliant Storage Provider (AWS, Alibaba, Ceph, Digital Ocean, Dreamhost, IBM COS, Minio, etc)
\ "s3"
5 / Backblaze B2
\ "b2"
6 / Box
\ "box"
7 / Cache a remote
\ "cache"
8 / Citrix Sharefile
\ "sharefile"
9 / Dropbox
\ "dropbox"
10 / Encrypt/Decrypt a remote
\ "crypt"
11 / FTP Connection
\ "ftp"
12 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)
\ "google cloud storage"
13 / Google Drive
\ "drive"
14 / Google Photos
\ "google photos"
15 / Hubic
\ "hubic"
16 / In memory object storage system.
\ "memory"
17 / Jottacloud
\ "jottacloud"
18 / Koofr
\ "koofr"
19 / Local Disk
\ "local"
20 / Mail.ru Cloud
\ "mailru"
21 / Mega
\ "mega"
22 / Microsoft Azure Blob Storage
\ "azureblob"
23 / Microsoft OneDrive
\ "onedrive"
24 / OpenDrive
\ "opendrive"
25 / OpenStack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)
\ "swift"
26 / Pcloud
\ "pcloud"
27 / Put.io
\ "putio"
28 / QingCloud Object Storage
\ "qingstor"
29 / SSH/SFTP Connection
\ "sftp"
30 / Sugarsync
\ "sugarsync"
31 / Tardigrade Decentralized Cloud Storage
\ "tardigrade"
32 / Transparently chunk/split large files
\ "chunker"
33 / Union merges the contents of several upstream fs
\ "union"
34 / Webdav
\ "webdav"
35 / Yandex Disk
\ "yandex"
36 / http Connection
\ "http"
37 / premiumize.me
\ "premiumizeme"
38 / seafile
\ "seafile"
Storage> 13
Google Application Client Id - leave blank normally.
client_id>
Google Application Client Secret - leave blank normally.
client_secret>
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
Choose a number from below, or type in your own value
 1 / Full access all files, excluding Application Data Folder.
  \ "drive"
 2 / Read-only access to file metadata and file contents.
  \ "drive.readonly"
  / Access to files created by rclone only.
 3 | These are visible in the drive website.
  | File authorization is revoked when the user deauthorizes the app.
  \ "drive.file"
  / Allows read and write access to the Application Data folder.
 4 | This is not visible in the drive website.
  \ "drive.appfolder"
  / Allows read-only access to file metadata but
 5 | does not allow any access to read or download file content.
  \ "drive.metadata.readonly"
scope> 1
ID of the root folder - leave blank normally. Fill in to access "Computers" folders. (see docs).
root_folder_id>
Service Account Credentials JSON file path - leave blank normally.
Needed only if you want use SA instead of interactive login.
service_account_file>
Remote config
Use auto config?
 * Say Y if not sure
 * Say N if you are working on a remote or headless machine or Y didn't work
y) Yes
n) No
y/n> n
If your browser doesn't open automatically go to the following link: https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offlinexxxx
Log in and authorize rclone for access
Enter verification code> 4/AABw8gMKPxxxxxxxxxx
Configure this as a team drive?
y) Yes
n) No
y/n> n
--------------------
[remote]
type = drive
client_id =
client_secret =
scope = drive
root_folder_id =
service_account_file =
token = {"access_token":"xxx","token_type":"Bearer","refresh_token":"1/xxx","expiry":"2018-05-16T10:55:03.488381196+07:00"}
--------------------
y) Yes this is OK
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> y
Current remotes:

Name         Type
====         ====
data        drive

e) Edit existing remote
n) New remote
d) Delete remote
r) Rename remote
c) Copy remote
s) Set configuration password
q) Quit config
e/n/d/r/c/s/q> q

Vậy là xong, giờ bạn có thể test với lệnh liệt kê thư mục trong kết nối remote:

rclone lsd remote:

Script backup toàn bộ VPS và upload lên Cloud

vi /root/backup.sh
#!/bin/bash
cwd=$(pwd)
SERVER_NAME=localhost
REMOTE_NAME=data
DATE=`date +%Y-%m-%d`
TIMESTAMP=$(date +%F)
BAK_DIR=/data-backup/
BACKUP_DIR=${BAK_DIR}/${TIMESTAMP}
MYSQL_USER="root"
MYSQL=/usr/bin/mysql
MYSQL_PASSWORD=Admin@123
Mysqldump=/usr/bin/mysqldump
rclone=/usr/sbin/rclone

SECONDS=0
exec >$BAK_DIR/logs/${DATE}.log
exec 2>&1

mkdir -p "$BACKUP_DIR/mysql"

echo "Starting Backup Database";
databases=`$MYSQL -u $MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD -e "SHOW databases;" | grep -Ev "(Database |information_schema | performance_schema | mysql | sys)" `

for db in $databases; do
echo ${db}
$Mysqldump -u $MYSQL_USER -p$MYSQL_PASSWORD --databases $db --quick --lock-tables=false | gzip> "$BACKUP_DIR/mysql/$db.gz"
done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Website";
mkdir -p $BACKUP_DIR/data
domain=${D##*/} # Domain name
echo "-" $domain;
zip -r -y -q $BACKUP_DIR/data/$TIMESTAMP.zip /var/www/html/  #Exclude cache
#fi
#done
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting compress file";
size1=$(du -sh ${BACKUP_DIR} | awk '{print $1}')
cd ${BAK_DIR}
tar -czf ${TIMESTAMP}".tgz" $TIMESTAMP
cd $cwd
size2=$(du -sh ${BACKUP_DIR}".tgz"| awk '{print $1}')
rm -rf ${BACKUP_DIR}
echo "File compress from "$size1" to "$size2
echo "Finished";
echo '';

echo "Starting Backup Uploading";
$rclone copy ${BACKUP_DIR}.tgz "$REMOTE_NAME:/$SERVER_NAME/"
#$rclone -q delete --min-age 1m "$REMOTE_NAME:/$SERVER_NAME" #remove all backups older than 1 week
find ${BAK_DIR} -mindepth 1 -mtime +6 -delete
echo "Finished";
echo '';

duration=$SECONDS
echo "Total $size2, $(($duration/60)) minutes and $(($duration%60)) seconds elapsed."
chmod +x /root/backup.sh

Thử kiểm tra trên Cloud xem có thư mục mới với dữ liệu backup:

rclone lsl remote:data

Tạo cronjob tự động backup hàng ngày

crontab -e
0 2 * * * /root/backup.sh > /dev/null 2>&1

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *