Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos

Nội dung
Nội dung

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos

Trong bài viết đầu tiên về mongodb.  Mình xin hướng dẫn cách cài đặt mongo trên Centos.

Bước 1: Thêm một repo như sau.

# vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo
[MongoDB] 
name=MongoDB Repository 
baseurl=http://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/ 
gpgcheck=0 
enabled=1

Bước 2: Cài đặt mogodb server.

# yum install mongodb-org

Bước 3: Khởi động mongodb.

# systemctl start mongod.service  # For CentOS 7 
# service mongod restart      # For CentOS 6/5

Cho mongodb tự động chạy khi khở động server.

# systemctl enable mongod.service  # For CentOS 7 
# chkconfig mongod on        # For CentOS 6/5

Bước 4: Kiểm tra phiên bản mongo.

# mongod –version

Login và tạo collection đầu tiên.

root@mongodb ~]# mongo
> use mydb;
> db.test.save( { a: 1 } )
> db.test.find()
 { "_id" : ObjectId("54fc2a4c71b56443ced99ba2"), "a" : 1 }

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

https://tecadmin.net/install-mongodb-on-centos/
https://www.liquidweb.com/kb/how-to-install-mongodb-on-centos-6/

Bài viết mới nhất