Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos

Hướng dẫn cài MongoDB trên Centos

Trong bài viết đầu tiên về mongodb.  Mình xin hướng dẫn cách cài đặt mongo trên Centos.

Bước 1: Thêm một repo như sau.

# vi /etc/yum.repos.d/mongodb.repo
[MongoDB] 
name=MongoDB Repository 
baseurl=http://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/4.0/x86_64/ 
gpgcheck=0 
enabled=1

Bước 2: Cài đặt mogodb server.

# yum install mongodb-org

Bước 3: Khởi động mongodb.

# systemctl start mongod.service  # For CentOS 7 
# service mongod restart      # For CentOS 6/5

Cho mongodb tự động chạy khi khở động server.

# systemctl enable mongod.service  # For CentOS 7 
# chkconfig mongod on        # For CentOS 6/5

Bước 4: Kiểm tra phiên bản mongo.

# mongod –version

Login và tạo collection đầu tiên.

root@mongodb ~]# mongo
> use mydb;
> db.test.save( { a: 1 } )
> db.test.find()
 { "_id" : ObjectId("54fc2a4c71b56443ced99ba2"), "a" : 1 }

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo:

https://tecadmin.net/install-mongodb-on-centos/
https://www.liquidweb.com/kb/how-to-install-mongodb-on-centos-6/

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *