FTP server là gì?

FTP là 1 dịch vụ dùng để chia sẻ tài nguyên bài viết này sẻ hướng dẫn các bạn cài đặt cấu hình ftp server với vsftpd.

1. Giới thiệu

– Là 1 dịch vụ dùng để chia sẻ tài nguyên.

– FTP là FTP server chạy trên môi trường Linux.

– VSFTP sẽ phân quyền dựa trên cấu hình và File Permisson.

2. Cài đặt và cấu hình

a. Cài đặt FTP Server

– Kiểm tra gói phần mềm, nếu chưa cài thì cài vào (xem mục cài đặt)

# rpm -qa vsftpd

– Tắt Firewall, SELinux

b. Cấu hình FTP Server – vsftpd

File cấu hình chính của vsftpd nằm trong thư mục /etc/vsftpd/vsftpd.conf. Ngoài ra còn có những file khác:

– /etc/vsftpd.ftpusers: liệt kê những người dùng không được phép login vào vsftpd.

– /etc/vsftpd.user_list: tập tin này được cấu hình để cấm hay cho phép những người dùng được liệt kê truy cập FTP Server. Điều này phụ thuộc vào tuỳ chọn userlist_deny được xét YES hay NO trong tập tin cấu hình.

Ta mở file cấu hình chính lên

# vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Ta sẽ cần chú ý những tuỳ chọn sau:

listen=YES/NO : VSFTPD chạy ở chế độ standalone.

session_support=YES/NO : VSFTPD quản lý giao dịch login của người dùng.

anonymous_enable=YES/NO : người dùng anonymous được phép login vào FTP Server.

cmds_allowed : Chỉ ra danh sách các lệnh ftp (cách nhau bởi dấu phẩy) được cho phép bởi FTP Server.

ftpd_banner : dòng thông báo sẽ hiển thị khi người dùng kết nối đến FTP Server.

local_enable==YES/NO : cho phép người dùng cục bộ login vào FTP Server.

userlist_deny=YESuserlist_enable=NO : thì tất cả những người dùng cục bộ bị cấm truy cập trừ những người dùng được chỉ ra trong userlist_file.

userlist_deny=NOuserlist_enable=YES : thì tất cả những người dùng được chỉ ra trong userlist_file bị cấm truy cập.

userlist_file=/etc/vsftpd.user_list : chỉ ra tập tin lưu danh sách người dùng.

anon_mkdir_write_enable=YES/NO : kết hợp với write_enable=YES thì người dùng anonymous được phép tạo thư mục mới trong thư mục cha có quyền ghi.

anon_root : chỉ ra thư mục gốc của user anonymous, mặc định là /var/ftp.

anon_upload_enable=YES/NO : kết hợp với write_enable=YES thì người dùng anonymous được phép upload tập tin trong thư mục cha có quyền ghi.

anon_world_readable_only=YES : user anonymous chỉ được phép download những tập tin có quyền đọc.

no_anon_password=YES/NO : yêu cầu user anonymous nhập vào password lúc đăng nhập.

local_enable=YES/NO : cho phép người dùng cục bộ truy cập đến Server.

chmod_enable=YES/NO : cho phép người dùng thay đổi quyền hạn trên tập tin.

chroot_local_user=YES/NO : người dùng di chuyển đến home directory của mình sau khi login vào.

guest_enable=YES/NO : cho phép người dùng anonymous login vào như user guest, mà được chỉ ra trong guest_username.

guest_username : chỉ ra username của người dùng guest (user mặc định ftp).

local_root: chỉ ra thư mục khi người dùng cục bộ login vào.

dirlist_enable=YES/NO : người dùng được phép xem nội dung của thư mục.

dirmessage_enable=YES/NO : hiển thi ra 1 thông điệp khi người dùng di chuyển vào thư mục. Thông điệp này được lưu trong tập tin có tên .message và được chỉ ra trong tuỳ chọn message_file.

message_file : chỉ ra tên của tập tin lưu thông điệp.

download_enable=YES/NO : cho phép download.

chown_uploads=YES/NO : tất cả những tập tin được upload bởi user anonymous được sở hữu bởi user được chỉ ra trong chown_username.

chown_username : chỉ ra user sở hữu những tập tin được upload bởi user anonymous (mặc định là user root).

write_enable=YES/NO : cho phép xoá, thay đổi và lưu trữ tập tin.

accept_timeout : chỉ ra thời gian một client sử dụng chế độ passive để thiết lập kết nối đến Server. Tính bằng giây.

anon_max_rate : chỉ ra tốc độ truyền dữ liệu tối đa cho người dùng anonymous. Tính bằng byte/second.

connect_timeout : chỉ ra thời gian một client sử dụng chế độ active để trả lời kết nối đến Server. Tính bằng giây.

data_connect_timeout : chỉ ra thời gian truyền dữ liệu tối đa. Khi kết thúc thời gian cho phép kết nối từ client sẽ bị đóng.

max_clients : chỉ ra số client tối đa đồng thời truy cập đến Server.

Khởi động vsftp:

# service vsftpd start

Cho phép vsftp khởi động cùng hệ điều hành

# chkconfig vsftpd on

Chúc các bạn thành công!

 

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *