35 lệnh cần ghi nhớ về Firewalld Centos7

Firewalld cung cấp một tường lửa được quản lý động với sự hỗ trợ cho các Zone mạng/tường lửa xác định mức độ tin cậy của các kết nối hoặc giao diện mạng. Nó hỗ trợ cài đặt tường lửa IPv4, IPv6, cầu nối ethernet và bộ IP. Có sự tách biệt giữa thời gian chạy và các tùy chọn cấu hình vĩnh viễn. Nó cũng cung cấp một giao diện cho các dịch vụ hoặc ứng dụng để thêm các quy tắc tường lửa một cách trực tiếp. – Firewalld.org

Khái niệm Zone trong Firewalld

Một trong những khái niệm quan trọng trong firewalld là “Zone“. Zone là các nhóm quy tắc được quản lý bởi firewalld. Các vùng dựa trên mức độ tin cậy của người dùng đối với giao diện và lưu lượng truy cập trong mạng. Các khu vực thậm chí còn được xác định từ ít đáng tin cậy nhất đến đáng tin cậy nhất.

Đây là các loại Zone:

  • Drop zones : Đây là nơi các kết nối đến bị ngắt mà không có bất kỳ thông báo nào.
  • Block zones: Giống như vùng khối nhưng điểm khác biệt duy nhất là nó đưa ra phản hồi ICMP.
  • Public zones: Đây là khu vực không đáng tin cậy, nhưng có thể cho phép kết nối tùy từng trường hợp.
  • External zones: Nó được sử dụng khi tường lửa của bạn cũng là một cổng hoặc đơn giản, cấu hình cho NAT.
  • Internal zones: Đây là phía bên kia của cổng hoặc đơn giản là cấu hình tường lửa được sử dụng bên trong mạng của riêng bạn, thường là trong mạng riêng.
  • Internal zones Khu phi quân sự hay nói cách khác là DMZ, là nơi chỉ cho phép một số kết nối đến.
  • Internal zones: Có sự tin tưởng vào phần lớn các máy chủ trên mạng, điều này có thể cho phép nhiều dịch vụ hơn.
  • Internal zones: Niềm tin ở đây ngày càng được chấp nhận và nhiều hạn chế hơn được xóa bỏ.
  • Trusted: Ở đây, có sự tin tưởng tuyệt đối. Lưu ý rằng điều này nên được sử dụng cẩn thận.

1. Kiểm tra tình trạng firewalld bằng commands:

systemctl status firewalld
firewalld-cmd --state

2. Kiểm tra zone đã cấu hình:

firewalld-cmd --get-default-zone

firewalld-cmd

3. Kiểm tra interface đang actived:

firewalld-cmd --get-active-zone

firewalld-cmd

4. Liệt kê tất cả zones:

firewalld-cmd --list-all

5. Kiểm tra zone đã tồn tại:

firewalld-cmd --get-zones

6. KIểm tra rule đã tồn tại:

firewalld-cmd --list-all

firewalld-cmd

7. Cụ thể một zone.

firewall-cmd --zone=home --list-all

8. Nhiều hơn chi tiết zones:

firewall-cmd –list-all-zones

9. Liệt kê dịch vụ đng chạy firewall-zone command:

firewall-cmd --get-services

Vị trí file /usr/lib/firewalld/services

10. Chuyển enp0s3 từ public sang home zone.

firewall-cmd --zone=home --change-interface=enp0s3

Kiểm tra lại firewall-cmd –list-all-zones

11. Kiểm tra command active zone:

firewall-cmd --get-active-zones

12. Vị trí file cấu hình /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3 thêm zone manual.

ZONE=home

13. Kiểm tra zone cụ thể:

firewall-cmd --set-default-zone=home

14. To add a specific service to a zone, for example, adding https to the zone public.

firewall-cmd --zone=public --add-service=https

15. Thêm một dịch vụ vào zone:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https

16. Thêm một dịch vụ với port

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8080/tcp

17. Thêm với range port

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=8000-8080/tcp

18. Thêm một network cụ thể:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-source=10.0.3.16/24

19. Thêm một ipv4 và network với action cụ thể.

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.10.10.10/24" reject'

20. Thêm với service với nhiều thông tin hơn

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.10.10.5/24" service name="ftp" log prefix="tftp" level="info" limit value="2/m" accept'

21. Lấy thông tin zone:

firewall-cmd --get-zone-of-interface=enp0s3

22. Liệt kê với thông tin zone cụ thể:

firewall-cmd --zone=public --list-interfaces

23. Stop tất cả zone:

firewall-cmd --panic-on

24. Off zone panic:

firewall-cmd --panic-off

25. Kiểm tra panic:

firewall-cmd --query-panic

NAT, Port Forwarding and Masquerading

26. Kiểm tra masquerading  on or off:

firewall-cmd --query-masquerade

27. Kiểm tra masquerade với zone public

firewall-cmd --zone=public --query-masquerade

28. Bật masquerade với zone public

firewall-cmd --zone=public --add-masquerade

29. Chuyển tiếp zone masquerade với zone public:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.10.10.5/24" masquerade'

30.  Chuyển tiếp port 22 sang port 8000.

firewall-cmd –permanent –zone=public –add-forward-port=port=22:proto=tcp:toport=8000

31. Thêm IP address:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-forward-port=port=22:proto=tcp:toport=8000:toaddr=10.0.2.16

32. Kiểm tra lại –query-forward-port:

firewall-cmd --permanent --zone=public --query-forward-port=port=22:proto=tcp:toport=8000:toaddr=10.0.2.16

33.  Cài đặt config

yum install firewall firewalld-config

34. Kiểm tra status:

systemctl status firewalld
firewall-cmd --state

35. Mở debug tại /etc/sysconfig/firewalld

FIREWALLD_ARGS='--debug'

Nhớ khởi động hoặc reload lại sau khi add cấu hình.

Chúc các bạn thành công.!

Tham khảo: https://www.certdepot.net/rhel7-get-started-firewalld/

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *