Tìm hiểu và cấu hình 2 giá trị “wait_timeout” và ”interactive_timeout” trong MySQL

Tìm hiểu và cấu hình 2 giá trị “wait_timeout”, ”interactive_timeout” trong MySQL Trong một số trường hợp, các ứng dụng không thể đóng kết nối tới Cơ Sở Dữ Liệu mà ứng dụng đã không còn sử dụng kết nối đó nữa. Lúc đó các kết nối như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái[…]