Hướng dẫn cài đặt Two-Factor Authentication Ubuntu 18.04

Bài viết mình chia sẻ cách kích hoạt xác thực SSH sử dụng app OATH- TOTP để thêm vào SSH key. Quá trình đăng nhập qua SSH sẽ yêu cầu 2 yếu tố bảo mật thông qua 2 kênh truyền khác nhau, làm tăng tính bảo mật của hệ thống. Mô hình Two-Factor Authentication Ubuntu 1. Cài[…]