Statefulset trong Kubernetes

Statefulset là gì? Statefulset được sử dụng để quản trị một hoặc nhiều Pod. Vậy tại sao lại cần Statefulset khi đã có ReplicateSet, Deployment? Sự khác biệt giữa Statefulset và ReplicateSet Ứng dụng dạng stateless: Các ứng dụng stateless thường là các service dụng nginx, apache hoặc chạy dạng HTTP Request. Gọi là stateless[…]