Sử dụng SCP command để chuyển file trong Linux

SCP (Secure Copy) là file transfer protocol (giao thức chuyển file trên mạng), giúp di chuyển file trong hệ thống mạng an toàn và dễ dàng. Nó có thể chuyển file giữa một máy tính cá nhân đến máy chủ từ xa, hoặc chuyển file giữa 2 máy tính từ xa. Cú pháp của SCP[…]