Xây dựng Web Server Proxy bằng mã nguồn mở dùng Docker

Nginx Proxy Manager (NPM) là một hệ thống quản lý reverse proxy chạy trên Docker. NPM sử dụng Nginx và cung cấp cho người dùng trình quản lý thông qua giao diện web, giúp người dùng quản lý dễ dàng và hiệu quả hơn. Nginx Proxy Manager là gì ? Nginx Proxy Manager (NPM) là một hệ[…]