Xây Dựng Hệ Thống MySQL Master- Master replication

Xây Dựng Hệ Thống MySQL Master- Master replication Mô hình: Node1: master/slave: 192.168.1.11 Node2: master/slave: 192.168.1.12 B1: Cấu hình node1 làm master Thêm các dòng sau vào trong file /etc/my.cnf [mysqld] log-bin binlog-do-db=nhansu                    # database sẽ được replicated binlog-ignore-db=mysql                 # database không  replication binlog-ignore-db=test server-id=1 B2: Gán quyền replication trên node2 cho node1[…]