Bỏ túi các command về GIT

1.Cài đặt GIT GIT MacOS GIT Window GIT Linux 2.Bắt đầu với GIT 2.1 Tạo một repository mới Để tạo 1 repository mới, bạn hãy mở cửa sổ lệnh và gõ dòng lệnh sau git init 2.2 Sao chép (clone) một repository Để clone 1 repository có sẵn ở trên máy cục bộ, bạn hãy[…]